Draft-kontrate per ofrimin e sherbimeve te zyrtarit te pajtueshmerise se Operatorit te Sistemit te Shperndarjes OSSH sh.a