Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Mbi kërkesën e OSSH SH.A për zgjatjen e afatit të aplikimit të vlerave referuese zëvendësuese sipas parashikimeve të vendimit të bordit të ERE Nr.28/2022

Mbi kërkesën e OSSH SH.A për zgjatjen e afatit të aplikimit të vlerave referuese zëvendësuese në rast se të dhënat e matjes janë përkohësisht të padisponueshme dhe të paarritshme për vitin 2023 sipas parashikimeve të vendimit të bordit të ERE Nr.28/2022

logo

Boulevard "Bajram Curri", Street "Viktor Eftimiu" No.1023, Tirane

Energy Regulator Authority

Follow Us: