Mbi shqyrtimin e kërkesës së Shoqatës Shqiptare të Furnizuesve të Energjisë (AAES) për disa ndryshime në zbatimin e Vendimit të Bordit të ERE-s nr. 23, datë 14.02.2022