DRAFT-metodologjia e llogaritjes së tarifës per shërbimin e rigazifikimit nga impiantet e  GNL-s ne shqiperi

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese