Draft-rregullat e të përdorimit të terminalit të gazit natyror të lëngshëm (GNL) për shqipërinë