Draft-rregullat e të përdorimit të terminalit të gazit natyror të lëngshëm (GNL) për shqipërinë

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese