Pyetjet me te shpeshta te Konsumatorit (FAQ)

Pyetjet me te shpeshta te Konsumatorit (FAQ)

ERE trajton dhe zgjidh te gjitha ankesat dhe konfliktet direkte qe lindin nga maredheniet midis furnizuesit te energjise elektrike dhe konsumatoreve, duke pasur si qellim:

  • Mbrojtjen e interesave te konsumatoreve ne aspektin individual.
  • Mbrojtjen e interesave te konsumatoreve ne teresi nga abuzimet e aktoreve dominant ne tregun e energjise elektrike.
  • Trajtim te barabarte dhe jodiskriminues te te gjithe konsumatoreve permes procedurave ligjore e transparente.
  • Monitorimin dhe kontrollin e sherbimeve qe ofron i licensuari ndaj konsumatoreve te energjise elektrike.


Kategorite e mosmarreveshjeve qe zgjidhen nga ERE

  • Mosmarreveshjet e konsumatoreve me furnizuesit ne lidhje me permbushjen e detyrimeve kontraktuale te te licensuarit.
  • Mosmarreveshjet e konsumatoreve me furnizuesit ne lidhje me cilesine e sherbimeve te ofruara nga furnizuesi dhe perfomancen e tij.

Mosmarreveshjet ndermjet te licensuarve qe kane te bejne me maredheniet bilaterale te pjesemarresve te tregut.

Broshura per Mbrojtjen e Konsumatorit
 

Të fundit

Njoftim mbi Konkurimin per Proceduren e Levizjes Paralele ne Kategorine e Mesme Drejtues

12-11-2021 Njoftime

Njoftim mbi Konkurimin per Proceduren e Levizjes Paralele ne Kategorine e Mesme DrejtuesNe vijim te :Shpallje vende te lira puneKërkesë per publikim "Shpallje per Nenpunes Civil,Lëvizje Paralele dhe per Ngritjen...

Lexo më shumë

Takimi i I-rë i Hidrogjenit 03.11.2021

05-11-2021 Njoftime

Z. Petrit Ahmeti në takimin e parë të Hidrogjenit të organizuar nga @medreg_energy u shpreh: Duke parë rolin e rëndësishëm të rregullatorëve, me qëllim përballimin e sfidave të formave të...

Lexo më shumë

Shpallje vende te lira pune

02-11-2021 Njoftime

Shpallje vende te lira pune

Lexo më shumë

Mbi propozimin e OSSH sha per disa ndryshime në vendimin e ERE nr. 181 datë 23.11.2016, “Mbi përcaktimin e metodologjisë së vlerave referuese në rast se të dhënat e matjes janë përkohësisht të padisponueshme dhe të paarritshme

01-11-2021 Konsultime

Mbi propozimin e OSSH sha per disa ndryshime në vendimin e ERE nr. 181 datë 23.11.2016, “Mbi përcaktimin e metodologjisë së vlerave referuese në rast se të dhënat e matjes janë përkohësisht...

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese