Formular ankese                                 Make a Complaint!

Miratim i rregullores "Mbi pezullimin dhe rivendosjen e aktivitetit te tregut, rregullave per shlyeijen e disbalaneave, kapacitetit balancues dhe energjise balancuese, per periudhen gjate se eiles aktivitetet e tregut jane pezulluar.

Miratim i rregullores "Mbi pezullimin dhe rivendosjen e aktivitetit te tregut,Miratim i rregullores "Mbi pezullimin dhe rivendosjen e aktivitetit te tregut,rregullave per shlyeijen e disbalaneave, kapacitetit balancues dhe energjise balancuese, perperiudhen gjate se eiles aktivitetet e tregut jane pezulluar.

logo

Boulevard "Bajram Curri", Street "Viktor Eftimiu" No.1023, Tirane

Energy Regulator Authority

Follow Us: