Formular ankese                                 Make a Complaint!

Formular mbi deklarimin e të Ardhurave për aktivitetet e licencuara në sektorin e
Energjisë Elektrike dhe Gazit Natyror


 

I.

Invalid Input

II.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

 

III.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

 

IV.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

 

logo

Boulevard "Bajram Curri", Street "Viktor Eftimiu" No.1023, Tirane

Energy Regulator Authority

Follow Us: