Njoftim për licencim ne mbledhjen e Bordit te dates 05.05.2023 së shoqërisë “EU GREEN ENERGY” shpk dhe shoqërisë “NOVA SOLAR SYSTEM” shpk