Miratim i rregullores "Mbi pezullimin dhe rivendosjen e aktivitetit te tregut, rregullave per shlyeijen e disbalaneave, kapacitetit balancues dhe energjise balancuese, per periudhen gjate se eiles aktivitetet e tregut jane pezulluar.