Enti Rregullator i Energjisë

Të rejat e fundit

Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.09.20…

20-09-2021 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.09.2021

Lexo më shumë

Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi 2021

29-06-2021 Mbledhje Bordi

 Mbledhje Bordi date 10.09.2021Mbledhje Bordi date 01.09.2021Mbledhje Bordi date 23.08.2021Mbledhje Bordi date 16.08.2021Mbledhje Bordi date 05.08.2021Mbledhje Bordi date 27.07.2021Mbledhje Bordi date 12.07.2021 Mbledhje Bordi date 02.07.2021 Mbledhje Bordi date 30.06.2021Mbledhje Bordi date...

Lexo më shumë

Konsultime

Mbi treguesit per kriteret standarte te …

13-09-2021 Konsultime

Mbi treguesit per kriteret standarte te cilesise së furnizimit dhe performances se sigurise se rrjetit te shpërndarjes së energjisë elektrike per vitin 2021

Lexo më shumë

ERE eshte person juridik publik, i pavarur nga interesat e industrise se energjise dhe nga organet shteterore. ERE eshte krijuar ne vitin 1995 dhe aktualisht funksionon ne baze te ligjit nr. 43/2015, date 30.04.2015 “Per sektorin e energjise elektrike” dhe ligjit nr.102/2015 "Per sektorin e gazit natyror".

ERE

Vendimet e Bordit

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë Bordi i anëtarëve të ERE përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror"

Ministria
ERRA
naruc
energy community
ceer
igu
MEDRED

qëndro i përditësuar nëpërmjet publikimeve tona

Raporte Vjetore Biblioteka Elektronike

Image

Publikuar: 29 Qershor 2021

Raporti Vjetor 2020

Image

Biblioteka
Dokumente
Legjislacioni

Image

Foto
të aktiviteteve
tona