Takimi i I-rë i Hidrogjenit 03.11.2021

Z. Petrit Ahmeti në takimin e parë të Hidrogjenit të organizuar nga @medreg_energy u shpreh: Duke parë rolin e rëndësishëm të rregullatorëve, me qëllim përballimin e sfidave të formave të ndryshme të energjisë, rregullatorët do të duhet të realizojnë mbikëqyrjen e tregun për të shmangur abuzimet në pozicionet dominuese si dhe krijimin e një tregu të energjisë që të jetë plotësisht funksional, transparent dhe i qëndrueshëm. Ndër sfidat që dalin përpara nesh duhet punuar në drejtim të implementimit të politikave mbështetëse në mënyrë që të promovojmë projekte si hidrogjeni ashtu dhe Burimet e Rinovueshme të Energjisë apo dhe parashikimin afatgjatë rregullator, të cilat janë aspekte kyçe që mbështesin zhvillimin e infrastrukturës për të bërë të mundur përshtatjen e Hidrogjenit dhe Burimeve të Rinovueshme të Energjisë drejt tranzicionit të energjisë. Kjo do të mundësonte një qasje fleksibël ndaj hidrogjenit, i cili nga krahu tjetër do të bënte të mundur që sistemet kombëtare të shfrytëzonin plotësisht karakteristikat e tyre për të kontribuar drejt qellimit final të dekarbonizimin të sektorit. #energy #medreg #erealb #hydrogen

Latest

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

15-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

Lexo më shumë

Njoftime per Mbledhje Bordi 2022

13-01-2022 Njoftime per Mbledhje Bordi

Njoftim per Mbledje Bordi date 21.01.2022Njoftim per Mbledje Bordi date 17.01.2022Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Mbledhje Bordi 2022

13-01-2022 Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 17.01.2022Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

11-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyp 29.12.2021

29-12-2021 Njoftime

Enti Rregullator i Energjise gjatë ditës së sotme organizoi seancën degjimore publike me qëllim diskutimin me palët e interesit në lidhje me aplikimin e shoqërisë OST sh.a. për tarifën e...

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyrjen e Seancës Zyrtare Publike

16-12-2021 Njoftime

Shoqëria OSSH sh.a., në vijim të aplikimit të tarifave për vitin 2022, ka paraqitur në ERE në datën 16.12.2021 materiale plotësuese në lidhje me këtë aplikim, të cilat i gjeni...

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo

Boulevard "Bajram Curri", Street "Viktor Eftimiu" No.1023, Tirane

Energy Regulator Authority

Follow Us: