Studime

Vlerësim mbi politikat rregullatore për mbrojtjen e klientëve në nevojë në sektorin e energjisë elektrike

Gjetjet paraprake dhe studimi mbi konsumin e energjisë elektrike në Shqipëri dhe sjellja konsumatore

Vleresimi mbi kuadrin rregullator dhe ligjor me qellim perdorimin e teknologjive te reja per stacionet e ngarkimit te automjteve elektrike, perfshire rregullimin e tarifimit te ketij sherbimi

Studimi mbi Borxhin e Keq nga Eksperti Financiar i Pavarur

Relacioni mbi Studimin e Borxhit te Keq

Studim per cmimet e HEC-eve deri 15 MW

Studim mbi efektivitetin e perdorimit te gazit natyror ne TEC Vlore

Llogaritjet e nevojshme te studimit, mbi efektivitetin e perdorimit te gazit natyrorne TEC Vlore

Studimi Konsumi i Energjise Elektrike ne Familje

Unit investment cost indicators and corresponding reference values for Gas Infrastructure

Unit investment cost indicators and corresponding reference values for Electricity Infrastructure