Cilët jemi

ERE është person juridik publik, i pavarur nga interesat e industrisë së energjisë dhe nga organet shtetërore. ERE është krijuar në vitin 1995 dhe aktualisht funksionon në bazë të ligjit nr. 43/2015, datë 30.04.2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe ligjit nr.102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Misioni i Entit Rregullator të Sektorit të Energjisë është:

Garantimi i furnizimit të qëndrueshëm dhe të sigurt me energji elektrike të klientëve, nëpërmjet krijimit të një tregu funksional dhe konkurrues të energjisë elektrike, duke marrë në konsideratë interesat e klientëve, sigurinë e cilësinë e shërbimit të furnizimit me energji elektrike dhe kërkesat për mbrojtjen e mjedisit.

  • Rregullimi i marrëdhënieve në veprimtaritë e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike, I cili vendos rregullat lidhur me:

a) hapjen, organizimin dhe funksionimin e një tregu konkurrues të energjisë elektrike;

b) pjesëmarrjen në tregun e energjisë elektrike;

c) dhënien e autorizimeve dhe licencave në sektorin e energjisë elektrike;

ç) rregullimin e veprimtarive në sektorin e energjisë elektrike, mbrojtjen e klientëve, sigurinë e furnizimit dhe krijimin e strukturave konkurruese të tregut të energjisë elektrike;

d) integrimin e tregut shqiptar në tregun rajonal dhe atë europian të energjisë elektrike.

Misioni i Entit Rregullator të Sektorit të Gazit Natyror është:

  • Garantimi i shërbimeve për një zhvillim të qëndrueshëm dhe të sigurt për funksionimin e tregut të gazit natyror, duke mundësuar krijimin e një tregu funksional dhe konkurrues duke marrë në konsideratë interesat e klientëve, sigurinë e cilësinë e shërbimit të furnizimit me gaz natyor si dhe kërkesat për mbrojtjen e mjedisit.
  • Rregullimi i marrëdhënieve në veprimtaritë e transmetimit, shpërndarjes, furnizimit,  tregtimit, depozitimit të gazit natyror, si dhe operimit në impiantet e GNL-së, i cili vendos rregullat lidhur me:

a) përcaktimin e fazave të hapjes së tregut, organizimin dhe funksionimin e nje tregu konkurrues, duke mundësuar dhe siguruar n qëndrueshmërin në investimet e nevojshme në rrjete.

b) dhënien e autorizimeve dhe licencave për shoqëritë e gazit natyror.

c) krijimin e kushteve të barabarta për të gjithë pjesëmarrësit e tregut të gazit natyror, duke bashkëpunuar me autoritete të tjera rajonale dhe/ose europiane rregullatore.

Të fundit

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.01.2022

19-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

15-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

11-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyp 29.12.2021

29-12-2021 Njoftime

Enti Rregullator i Energjise gjatë ditës së sotme organizoi seancën degjimore publike me qëllim diskutimin me palët e interesit në lidhje me aplikimin e shoqërisë OST sh.a. për tarifën e...

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyrjen e Seancës Zyrtare Publike

16-12-2021 Njoftime

Shoqëria OSSH sh.a., në vijim të aplikimit të tarifave për vitin 2022, ka paraqitur në ERE në datën 16.12.2021 materiale plotësuese në lidhje me këtë aplikim, të cilat i gjeni...

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese