Formulari i Ankesave


Shkarko Formularin elektronik te ankesave              BEJ NJE ANKESE...


Trajtimi i ankesave

Forma dhe Permbajtja e Ankeses

Cdo konsumator I energjisë elektrike apo gazit natyror, që nuk ka marrë përgjigje në afat për ankesën e adresuar pranë të licencuarit apo mbetet I pakënaqur nga zgjidhja e dhënë nga I licencuari, mund te paraqesë ne ERE nje ankese ndaj nje te licensuari sipas formës standarte qe miratohet nga ERE


Ankesa duhet te percaktoje
:

palen ose palet qe besohet se jane pergjegjese per ceshtjen qe trajtohet ne ankese

  • Veprimin ose mosveprimin qe mendohet se eshte ne kundershtim me ligjet e aplikueshme
  • Perllogaritje te barres financiare, nese ka
  • Veprimin korrigjues, ndihmen apo demshperblimin e kerkuar per demin e shkaktuar


Afatet e trajtimit

ERE, sipas rastit, do të dërgojë për verifikim ankesën pranë subjektit të ankimuar brenda 15 ditëve kalendarike.
I ankimuari do te pergjigjet brenda 10 diteve pune, pas komunikimit të ERE.

I ankimuari do t’i dergoje nje kopje te pergjigjes ERE-s dhe nje kopje tjeter ankuesit.

Brenda 20 diteve nga marrja e pergjigjes, kur nuk arrihet zgjidhja e konfliktit, ERE mund të planifikojë nje sence degjimi teknike midis paleve ose ne cdo rast mund te kryejë verifikimin apo inspektime kryesisht.

Seancat degjimore

ERE gjate ushtrimit te kompetencave te saj si dhe per trajtimin e ankesave te konsumatoreve mund te organizoje disa lloj seancash si me poshte:

  • Seanca te pergjithshme - per marrjen e komenteve nga palet e interesuara lidhur me rregulloret, udhezimet dhe dokumentat e ERE-s.
  • Seancat teknike – per zgjidhjen e ceshtjeve teknike lidhur me tarifat, licensimet, zgjidhjet e mosmareveshjeve apo procedime te tjera te ERE-s.
  • Seanca zyrtare publike – per marrjen e komenteve paleve te interesuarakur ERE eshte ne procesin e percaktimit te tarifave dhe cmimeve per konsumatoret tarifore.
 

 

 

Të fundit

Mbledhje Bordi date 26.01.2022

24-01-2022 Njoftime

Mbledhje Bordi date 26.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.01.2022

19-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

15-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

11-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyp 29.12.2021

29-12-2021 Njoftime

Enti Rregullator i Energjise gjatë ditës së sotme organizoi seancën degjimore publike me qëllim diskutimin me palët e interesit në lidhje me aplikimin e shoqërisë OST sh.a. për tarifën e...

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyrjen e Seancës Zyrtare Publike

16-12-2021 Njoftime

Shoqëria OSSH sh.a., në vijim të aplikimit të tarifave për vitin 2022, ka paraqitur në ERE në datën 16.12.2021 materiale plotësuese në lidhje me këtë aplikim, të cilat i gjeni...

Lexo më shumë

Ne Proces rishikimi-Propozimi I Inspektoriatit Shteteror Teknik Industrial (ISHTI) për disa shtesa dhe ndryshime ne rregulloren e lidhjeve të reja në sistemin e shpërndarjes së miratuar me vendimin nr. 166, datë 10.10.2016, i ndryshuar

14-12-2021 Konsultime

Propozimi I Inspektoriatit Shteteror Teknik Industrial (ISHTI) për disa shtesa dhe ndryshime ne rregulloren e  lidhjeve të reja në sistemin e shpërndarjes së miratuar me vendimin nr. 166, datë 10.10.2016...

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese