Pyetjet me te shpeshta te Konsumatorit (FAQ)

Pyetjet me te shpeshta te Konsumatorit (FAQ)

ERE trajton dhe zgjidh te gjitha ankesat dhe konfliktet direkte qe lindin nga maredheniet midis furnizuesit te energjise elektrike dhe konsumatoreve, duke pasur si qellim:

  • Mbrojtjen e interesave te konsumatoreve ne aspektin individual.
  • Mbrojtjen e interesave te konsumatoreve ne teresi nga abuzimet e aktoreve dominant ne tregun e energjise elektrike.
  • Trajtim te barabarte dhe jodiskriminues te te gjithe konsumatoreve permes procedurave ligjore e transparente.
  • Monitorimin dhe kontrollin e sherbimeve qe ofron i licensuari ndaj konsumatoreve te energjise elektrike.


Kategorite e mosmarreveshjeve qe zgjidhen nga ERE

  • Mosmarreveshjet e konsumatoreve me furnizuesit ne lidhje me permbushjen e detyrimeve kontraktuale te te licensuarit.
  • Mosmarreveshjet e konsumatoreve me furnizuesit ne lidhje me cilesine e sherbimeve te ofruara nga furnizuesi dhe perfomancen e tij.

Mosmarreveshjet ndermjet te licensuarve qe kane te bejne me maredheniet bilaterale te pjesemarresve te tregut.

Broshura per Mbrojtjen e Konsumatorit
 

Të fundit

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.01.2022

19-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

15-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

11-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyp 29.12.2021

29-12-2021 Njoftime

Enti Rregullator i Energjise gjatë ditës së sotme organizoi seancën degjimore publike me qëllim diskutimin me palët e interesit në lidhje me aplikimin e shoqërisë OST sh.a. për tarifën e...

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyrjen e Seancës Zyrtare Publike

16-12-2021 Njoftime

Shoqëria OSSH sh.a., në vijim të aplikimit të tarifave për vitin 2022, ka paraqitur në ERE në datën 16.12.2021 materiale plotësuese në lidhje me këtë aplikim, të cilat i gjeni...

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese