Pyetjet me te shpeshta te Konsumatorit (FAQ)

Pyetjet me te shpeshta te Konsumatorit (FAQ)

ERE trajton dhe zgjidh te gjitha ankesat dhe konfliktet direkte qe lindin nga maredheniet midis furnizuesit te energjise elektrike dhe konsumatoreve, duke pasur si qellim:

  • Mbrojtjen e interesave te konsumatoreve ne aspektin individual.
  • Mbrojtjen e interesave te konsumatoreve ne teresi nga abuzimet e aktoreve dominant ne tregun e energjise elektrike.
  • Trajtim te barabarte dhe jodiskriminues te te gjithe konsumatoreve permes procedurave ligjore e transparente.
  • Monitorimin dhe kontrollin e sherbimeve qe ofron i licensuari ndaj konsumatoreve te energjise elektrike.


Kategorite e mosmarreveshjeve qe zgjidhen nga ERE

  • Mosmarreveshjet e konsumatoreve me furnizuesit ne lidhje me permbushjen e detyrimeve kontraktuale te te licensuarit.
  • Mosmarreveshjet e konsumatoreve me furnizuesit ne lidhje me cilesine e sherbimeve te ofruara nga furnizuesi dhe perfomancen e tij.

Mosmarreveshjet ndermjet te licensuarve qe kane te bejne me maredheniet bilaterale te pjesemarresve te tregut.

Broshura per Mbrojtjen e Konsumatorit