Enti Rregullatori Shqiptar i Energjisë (ERE) do të drejtojë Presidencën e MEDREG me Presidentin Petrit Ahmeti gjatë periudhës 2021-2022

PËR PUBLIKIM TË MENJËHERSHËM

Enti Rregullatori Shqiptar i Energjisë (ERE) do të drejtojë Presidencën e MEDREG me Presidentin Petrit Ahmeti gjatë periudhës 2021-2022

E mërkurë, 25 nëntor 2020

Pasi u mblodhën sot online për takimin e tyre të 30-të të Asamblesë së Përgjithshme, vendet Anëtare tw MEDREG kanë zgjedhur Presidentin e tyre të ri për dy vitet e ardhshme: Z. Petrit Ahmeti, Kryetar i Bordit të
Entit Rregullatorit të Energjisë Shqiptare (ERE). Z. Ahmeti ka qenë Zëvendës President i MEDREG në mandatin e tij të mëparshëm. Ai gjithashtu ka qenë prej kohësh një anëtar i Grupeve të Punës së MEDREG,
duke u angazhuar plotësisht në përparësitë dhe sfidat e Shoqatës. Pas zgjedhjes së tij, ai deklaroi:


“Së bashku me ekipin nga ERE dhe me mbështetjen e organeve të qeverisjes së MEDREG, do të jetë përparësia ime të zbatoj me sukses një grup të pasur aktivitetesh të përfshira në Programit tonë të punës 2021-2022, të ndjek dhe të rris mbështetjen teknike që ne i ofrojmë Platformave të Energjisë për UfM, si dhe të forcoj rolin e Shoqatës përmes transmetimit të vlerave tona më të mira të bashkëpunimit dhe shkëmbimit mes kolegëve. Përveç kësaj, unë do të punoj për të forcuar marrëdhëniet ndërmjet rregullatorëve tanë dhe me kontribuuesin tonë financiar, Komisionin Evropian, për të përshpejtuar më tej krijimin e një Tregu Mesdhetar të Energjisë që funksionon, që është konkurrues dhe i qëndrueshëm. Është nderi im të jem në gjendje t'i shërbej shoqatës sonë në cilësinë e Presidentit dhe padyshim që do ta shfrytëzoj mirë përvojën time duke punuar në tregjet e energjisë shqiptare dhe BE ".


Z. Petrit Ahmeti do të marrë vendin e ish-presidentit të MEDREG, znj. Gülefşan Demirbaş, Shefe e Departamentit të Zhvillimit të Strategjisë në Autoritetin Rregullator të Tregut të Energjisë Turke (EMRA).
Periudha e tranzicionit është thelbësore për të arritur objektivat e Shoqatës dhe për të çuar më tej strategjinë e planifikuar për mandatin tjetër. Znj. Demirbaş u shpreh:


“Jam shumë e kënaqur që ia kalova stafetën z. Ahmeti pasi arrita tre prioritetet që kisha për mandatin tim të Presidencës, përkatësisht rritjen e përfshirjes së MEDREG, rritjen e reputacionit të tij dhe rishikimin e dokumenteve tona themeluese. Këto objektiva u bazuan në tre parime të rëndësishme që informuan veprimet e mia si Presidente: forcimin e pavarësisë, rritjen e kompetencës dhe sigurimin e përgjegjësisë. Prandaj, në këto dy vitet e fundit, ne kemi punuar shumë për të mbështetur përparimin e parimeve rregullatore në Mesdhe, duke u përqendruar në krijimin e rregullatorëve të pavarur, mbrojtjen e konsumatorëve të prekshëm, përmirësimin e përdorimit të ndërlidhjeve ndërkufitare të tanishme dhe të ardhshme, rolin e gazit dhe BRE në tranzicionin drejt një të ardhme më të qëndrueshme në rajon. Të gjitha këto aspekte mund të gjenden në raportet që kemi zhvilluar në këto vite. Duke parë përpara, besoj se kjo
punë do të mbështesë organet e reja të qeverisjes MEDREG në përpjekjet e tyre. Ju uroj shumë sukses.” Tre Zv. President do të mbështesin Presidentin e ri. z. Karem Mahmoud, Dretori i Përgjithëshëm i Rregullatorit të Gazit në Egjipt dhe z. Abdellatif Bardhach; Kryetar in Entit Rregullator të Marokut do të punojnë me Zv. Presidentin e Përhershëm zotin Stefano Besseghini, Kryetarë i Autoritetit Rregullator Italian për Energjinë, Rrjetet dhe Mjedisin (ARERA). Të tre nënkryetarët janë angazhuar të mbështesin aktivitetet e MEDREG dhe të ofrojnë ekspertizën e tyre për të përparuar në rrugën drejt kornizave rregullatore më efikase dhe të pajtueshme në rajon. Së bashku me zgjedhjen e Bordit të Presidencës, Asambleja e Përgjithshme e 30-të zgjodhi edhe Kryesinë e Grupeve të reja të Punës. Për më tepër, takimi i Asamblesë së Përgjithshme shqyrtoi dhe miratoi raportet e zbatuara nga Grupet e Punës gjatë vitit 2020. Këto përfshinin një analizë të azhurnuar të kompetencave dhe rolit të rregullatorëve në secilin vend të MEDREG; një përmbledhje të integrimit ndër-rajonal të interkonjesionev të energjisë elektrike; një metodologji mbi rolin e gazit në nxitjen e tranzicionit të energjisë; gjendjen e konsumatorëve të pambrojtur shtëpiakë; dhe një studim mbi rolin e ankandeve dhe vetë-konsumit në zhvillimin e tregjeve për energjinë e rinovueshme.
Në mandatin vijues, MEDREG do të përcaktojë një përparësi për të përparuar në fushat kryesore të rregullimit të energjisë në rajon duke zhvilluar korniza rregullatore më efikase dhe të pajtueshme dhe duke nxitur bashkëpunimin, shkëmbimin e informacionit dhe ndihmën midis anëtarëve të tij.

MEDREG është Shoqata e Rregullatorëve të Energjisë Mesdhetare, e cila bashkon 27 rregullatorë nga 22 vende, që përfshijnë Bashkimin Evropian (BE), Ballkanin dhe Afrikën e Veriut. Rregullatorët mesdhetarë punojnë së bashku për të
promovuar pajtueshmëri më të madhe të tregjeve dhe legjislacionit rajonal të energjisë, duke kërkuar integrimin progresiv të tregut në pellgun Euro-Mesdhetar. Përmes bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe shkëmbimit të informacionit midis anëtarëve, MEDREG synon nxitjen e të drejtave të konsumatorit, efikasitetin e energjisë, investimet në infrastrukturë dhe zhvillimin, bazuar në sisteme të sigurta, të sigurta, me kosto efektive dhe të qëndrueshme për mjedisin. MEDREG vepron si një platformë që ofron ndihmë për anëtarët e saj, si dhe aktivitete të zhvillimit të kapaciteteve përmes uebinareve, sesioneve të trajnimit dhe seminareve, si dhe iniciativave të personalizuara praktike.
Sekretariati MEDREG ndodhet në Milano, Itali. MEDREG bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian.


Për më shumë informacion, vizitoni www.medreg-regulators.org


Për informacione të mëtejshme, intervistat dhe materialin përkatës ju lutemi kontaktoni:
Valentina Pelosi
Zyrtari i Ngjarjeve MEDREG dhe zyrtari i përkohshëm për komunikim
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Kliko për të shkarkuar deklaratën në variant PDF

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese