DPM,_Për shërbimin e kontrollit fillestar dhe periodik të matësve të energjisë elektrike_.DRAFT KONTRATE

 
Ne zbatim te ligjit nr.10362, date 16.12.2010 " Per disa ndryshime ne ligjin nr.9072, date 22.5.2003 " Per sektorin e energjise elektrike", te ndryshuar, autorizohet ERE-ja te miratoje kontraten tip per sherbimin e kontrollit fillestar dhe atij periodik te aparateve mates te propozuar nga DPM. Para se ERE-ja te finalizoje procesin e miratimit te ketij akti vlereson me mjaft interes komentet apo sugjerimet nga palet e interesuara deri ne daten 26.4.2011. DPM, per sherbimin e kontrollit fillestar dhe periodik te matesve te energjise elektrike, DRAFT KONTRATE

 
 
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese