Informacion mbi monitorimin e kompanise “CEZ Shperndarja” sh.a (ne administrim te perkohshem)

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese