Informacion mbi veprimtarine e CEZ Shperndarje sh.a mbas Emerimit te Administratorit te Ri

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese