Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit për Ballkanin Perëndimor 6

 
Ne kuader te procesit te Berlinit, perfaqesuesit e nivelit te larte te Ministrise se Energjise dhe Industrise, Entit Rregullator te Energjise dhe Operatorit te Sistemit te Transmetimit nenshkruan ne Vjene, nen kujdesin e Sekretariatit te Komunitetit te Energjise, Memorandumin e Mirekuptimit, midis 6 vendeve te Ballkanit Perendimor WB 6. Memorandumi synon zhvillimin e tregut rajonal te energjise elektrike dhe krijimin e strukturave per bashkepunime te tjera te ardhshme

Memorandumi i Mirekuptimit per Ballkanin Perendimor 6
  

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese