Njoftim mbi vijimin e mbledhjes se bordit te dates 26.10.2020 ne daten 03.11.2020

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese