Njoftim për fillimin e procedurave të përzgjedhjes dhe emërimit të administratorit te perkohshem të shoqërisë CEZ Shpërndarje sh.a

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese