Njoftim për Rinovim Licence ne mbledhjen e Bordit te dates 15.05.2023 së shoqërisë “ReNRGY Trading Group” shpk