Njoftim per Seance Degjimore date 30.03.2018

 
Enti Rregullator i  Energjisë, njofton te gjitha palët e interesuara, se në vijim të procesit të nisur “Mbi fillimin e procedurës për miratimin e tarifës së transmetimit të gazit natyror nga shoqëria ALBGAZ sh.a, për vitin 2018”, në datën 30.03.2018, ora 12.00, në mbështetje të nenit 27 dhe 29 të “Rregullore për Organizimin, Funksionimin dhe Proçedurat e ERE-s” do të organizojë një seancë degjimore mes përfaqësuesve të ERE, Albpetrol sh.a. dhe ALBGAZ sh.a.
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese