Njoftim per shtyrjen e mbledhjes se Bordit te dates 05.07.2013 per ne daten 08.07.2013 ora 10:00

Njoftim per shtyrjen e mbledhjes se Bordit te dates 05.07.2013 per ne daten 08.07.2013 ora 10:00

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese