Njoftim për shtyrjen e mbledhjes së Bordit të ERE-s date 13.03.2020

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese