Njoftim per vazhdimin e mbledhjes së Bordit të Komisionerëve të datës 30.09.2011 ne daten 13.10.2011

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese