Publikohet kontrata për shit-blerjen e energjisë elektrike ndermjet OSHEE sh.a dhe prodhuesve me perparesi te energjise elektrike

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese