Relacion mbi heqjen e licensave shoqërisë CEZ Shpërndarje sh.a. për aktivitetin e Shpërndarjes se Energjisë Elektrike dhe Furnizimit Publik me Pakice te Energjise Elektrike

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese