URDHËR Nr. 53/1, Datë 24.03.2020 per nje ndryshim ne Urdherin nr. 53, date 11.03.2020 “Per ushtrimin e veprimaterise se Entit Rregullator te Energjise dhe zhvillimin e mbledhjeve apo seancave degjimore”

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese