VENDIM Nr. 153, Datë 11.12.2015 MBI OPERIMIN NË TREG TË PRODHUESVE ME KAPACITET TË INSTALUAR NËN 1 MW DHE VETËPRODHUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese