Viti 2010

Rregjistri i Vendimeve 2010

Vendim Nr 1 per licensimin e shoqerise CEZ Trade Albania sh.p.k ne aktivietin e tregetimit te energjise elektrike te energjise elektrike

Vendim Nr 2 per licensimin e shoqerise CEZ Trade Albania sh.p.k ne aktivietin e furnizuesit te kualifikuar

Vendim Nr 3 per fillimine procedurave te licensimit te shoqerise “Alpiq Energy Albania” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 4 per fillimine procedurave te licensimit te shoqerise “Alpiq Energy Albania” sh.p.k ne aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar te energjise elektrike

Vendim Nr 5 per ndryshimin e licenses nr 16, seria PV04P, leshuar me vendimine Bordit te Komisionereve te ERE-s, nr.39, date 22.07.2004 per shoqerine WTS Energji sh.p.k te ndryshuar

Vendim Nr 6 per ndryshimin e licenses se prodhimit te energjise elektrike te shoqerise Hidorinves 1 sh.p.k, me seri PV08K, nr.66 leshuar me vendimin e Bordit te Komisionereve te ERE-s, nr.113, date 24.09.2008

Vendim Nr 7 per dhenie ndihme financiare per zonat e permbytura ne qarkun Shkoder dhe Lezhe

Vendim Nr 8 per miratimin e nivelit te konsumit vjetor te energjise elektrike per perfitimin e statusit te klientit te kualifikuar per vitin 2010

Vendim Nr 9 per autorizimin e shoqerise “HIDROINVEST 1” sh.p.k per ndryshimin e aksionerit qe kontrollon interesat

Vendim Nr 10 per licensimin e shoqerise “Poëer Elektrik Slabinje” sh.p.k

Vendim Nr 11 per licensimin e shoqerise “HIDROALBANIA ENERGJI” sh.p.k

Vendim Nr 12 per fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise “C&S CONSTRUCTION ENERGY” sh.p.k

Vendim Nr 13 per fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise “SELCA ENERGJI” sh.p.k

Vendim Nr 14 per fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise “CABLE SYSTEM” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 15 per fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise “400 KW” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 16 per miratimin e raportit vjetor te ERE-s “Gjendja e Sektorit te Energjise dhe Veprimtaria e ERE-s gjate vitit 2009”

Vendim Nr 17 per licensimin e shoqerise “ALPIQ ENERGY ALBANIA” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 18 per fillimin e procedurave per licensimin e shoqerise “DOSKU ENERGJI” sh.p.k

Vendim Nr 19 per shtyrjen e afatit per realizimin e kushteve te vendosura nga ERE shoqerise “ALBANIAN GREEN ENERGY” sh.p.k

Vendim Nr 20 per shtyrjen e afatit per realizimin e kushteve te vendosura nga ERE shoqerise “BIOPOWER GREEN ENERGY” sh.p.k

Vendim Nr 21 per fillimin e procedurave per shqyrtimin e aplikimit te shoqerise “HEC TERVOLI” per kualifikimin e impiantit prodhues (hec i tervolit) si burim i rinovueshem energjie

Vendim Nr 22 per miratimin e marrveshjes se transmetimit te energjise elektrike me nr. 2387 midis OST sh.a dhe EFT sh.p.k

Vendim Nr 23 per licensimin e shoqerise “HEC BISHNICA 1,2” sh.p.k

Vendim Nr 24 per fillimin e procedurave per licensimin e shoqerise “EGL ALBANIA” sh.a ne aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar te energjise elektrike

Vendim Nr 25 per licensimin e shoqerise “HYDROENERGY” sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike

Vendim Nr 26 per kualifikimin e impiantit prodhueshec i Tervolit te shoqerise “HEC I TERVOLIT” sh.p.k si burim i rinovueshem energjie

Vendim Nr 27 për fillimin e procedurave te rishikimit te rregullores se procedurave te certifikimit te prodhimit te energjise elektrike nga burimet e rinovueshme

Vendim Nr 28 për licensimin e shoqerise “ALPIQ ENERGY ALBANIA” sh.p.k ne aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar te energjise elektrike

Vendim Nr 29 për kontraten per furnizimin me energji elektrike ndermjet shoqerise KESH sh.a dhe OSSH sh.a per periudhen 01.01.2010 deri me 31.12.2010

Vendim Nr 33 për fillimin e procedures per ndryshimin e licenses se prodhimit te energjise elektrikete shoqerise “SAROLLI” sh.p.k me seri PV03P, Nr.07, leshuar me vendim te Bordit te Komisionereve te ERE-s nr. 15, date 27.08.2003

Vendim Nr 34 për licensimin e shoqerise “C&S CONSTRUKSION ENERGY” sh.p.k

Vendim Nr 35 për fillimin e procedurave per licensimin e shoqerise “WENERG” sh.a.

Vendim Nr 36 për licesnsimin e shoqerise “CABLE SYSTEM” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 37 për licensimin e shoqerise “400 KW” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 39 për licensimin e shoqerise “Selca Energji” sh.p.k

Vendim Nr 40 për përcaktimin e pagesave të rregullimit për vitin 2010 për të licensuarit në sektorin e energjisë elektrike

Vendim Nr 41 për fillimin e procedurave per licensimin e shoqerise “DISHNICA ENERGJI” sh.p.k

Vendim Nr 42 për dhenien e statusit te klientit te kualifikuar shoqerise “Fabrika e Cimentos Elbasan”sh.p.k

Vendim Nr 43 për dhenien e statusit te klientit te kualifikuar shoqerise “Fabrika e Cimentos Fushe - Kruje”sh.p.k

Vendim Nr 44 për licensimin e shoqerise “EGL ALBANIA” sh.a ne aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar te energjise elektrike

Vendim Nr 45 për fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise “ELEKTRO LUBONJA” sh.p.k

Vendim Nr 46 për kerkesen e OSSH sh.a, lidhur me nivelin e humbjeve te energjise elektrike per vitin 2008

Vendim Nr 47 për fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise “HYDROENERGY” sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim Nr 48 për fillimin e procedurave per modifikimin e licenses se prodhimit te energjise elektrike te shoqerise “AMAL” sh.p.k me seri PV03K, nr. 09 leshuar me vendim te Bordit te Komisionereve te ERE-s nr. 18, date 16.10.2003

Vendim Nr 49 për mosfillimin e procedurave per licensimin e shoqerise “ANSARA KONCESION” sh.p.k

Vendim Nr 50 për ndryshimin e licensës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë “SAROLLI” sh.p.k me seri PV03P, nr.07, lëshuar me vendim të bordit të komisionereve të ere-s nr.15, dt.27.08.2003

Vendim Nr 51 për Licensimin e shoqërisë “WENERG” sh.a

Vendim Nr 52 për fillimin e procedurave për liçensimin e shoqërisë “ Koka & Ergi Energy Peshk” sh.p.k

Vendim Nr 53 për liçensimin e shoqërisë “Dishnica Energji” sh.p.k

Vendim Nr 54 për liçensimin e shoqërisë “ Elektro Lubonja” sh.p.k

Vendim Nr 55 për shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë E- Vento S.R.L Albania sh.p.k

Vendim Nr 56 për shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë HERA sh.p.k

Vendim Nr 57 për miratimin e humbjeve teknike për vitin 2009

Vendim Nr 58 për fillimin e procedurave për liçensimin e shoqërisë “RUDNAP ENERGY TIRANA” sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike

Vendim Nr 59 për liçensimin e shoqërisë “HYDROENERGY” sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike

Vendim Nr 60 për fillimin e procedurave për liçensimin e shoqërisë “ANSARA KONÇESION” sh.p.k

Vendim Nr 61 për fillimin e procedurave të shqyrtimit të aplikimit të OSSH sh.a për miratimin e planit të investimeve të vitit 2011

Vendim Nr 62 për fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifës së prodhimit të energjisë elektrike nga KESH sh.a për vitin 2011

Vendim Nr 63 për fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifës së energjisë elektrike për furnizuesin publik me shumicë për vitin 2011

Vendim Nr 64 për fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifës së transmetimit të energjisë elektrike nga OST sh.a për vitin 2011

Vendim Nr 65 për fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifës së shpërndarjes së energjisë elektrike nga OSSH sh.a për vitin 2010

Vendim Nr 66 për fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifës së furnizimit publik me pakicë të energjisë elektrike nga OSSH sh.a për konsumatorët tariforë

Vendim Nr 67 për fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifës së lidhjes së re apo modifikimit të lidhjes ekzistuese në rrjetin elektrik të OST sh.a

Vendim Nr 68 për shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë ALB WIND ENERGY sh.p.k

Vendim Nr 69 per miratimin e rregullave per garancite financiare te pjesemarresve per rregjistrimin ne tregun e energjise elektrike

Vendim Nr 70 per ndryshimin e vendimit nr. 45, date 30.07.2007 “Per miratimin memorandumit te mirëkuptimit mbi bashkëpunimin ndermjet entit rregullator shqiptar dhe atij turk

Vendim Nr 71 per fillimin e procedurave te shqyrtimit te aplikimit te KESH sh.a per miratimin e planit te investimeve te vitit 2011

Vendim Nr 72 per fillimin e procedurave te shqyrtimit te aplikimit te OST sh.a per miratimin e planit te investimeve te vitit 2011

Vendim Nr 73 per licencimin e shoqerise “Koka & Ergi Energy Peshk” sh.p.k

Vendim Nr 74 per fillimin e procedurave te licencimit te shoqerise “Ylliad” sh.p.k ne aktivitetin e tregtimit te energjise elektrike

Vendim Nr 75 per fillimin e procedurave te licencimit te shoqerise “Energy Plus” sh.p.k ne aktivitetin e tregtimit te energjise elektrike

Vendim Nr 76 per fillimin e procedurave te licencimit te shoqerise “Energy Plus” sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike

Vendim Nr 77 per mos miratimin e disa shtesave ne Kodin e Matjes

Vendim Nr 78 mbi lidhjen e kontratave te negociuara nga shoqëria Cez Shperndarja sh.a me shoqerite Cez AS dhe EFT AG

Vendim Nr 79 per ndryshimin e lecenses se prodhimit te energjise elektrike te shoqerise AMAL sh.p.k me seri PV03K, Nr. 09 leshuar me vendim te Bordit te Komisionereve te ERE-s nr. 18, date 16.10.2003

Vendim Nr 80 per fillimin e procedurave per licencimin e shoqerise “FERRAR ENERGY” sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike

Vendim Nr 81 per fillimin e procedurave per licencimin e shoqerise “ENERGY PARTNERS AL” sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike

Vendim Nr 82 per fillimin e procedurave per licencimin e shoqerise “ENERGY PARTNERS AL” sh.p.k ne aktivitetin e tregtimit te energjise elektrike

Vendim Nr 83 per miratimin e aplikimit te KESH sh.a per miratimin e Planit te Investimeve te vitit 2011

Vendim Nr 84 per miratimin e aplikimit te Cez sh.a per miratimin e Planit te Investimeve te vitit 2011

Vendim Nr 85 per miratimin e aplikimit te OST sh.a per miratimin e Planit te Investimeve te vitit 2011

Vendim Nr 86 per fillimin e procedurave per licencimin e shoqerise “ENERGY SUPPLY-AL” sh.p.k ne aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar te energjise elektrike

Vendim Nr 87 per fillimin e procedurave per licencimin e shoqerise “ENERGY SUPPLY-AL” sh.p.k ne aktivitetin e tregtimit te energjise elektrike

Vendim Nr 88 per licesnimin e shoqerise “RUDNAP ENERGY TIRANA” sh.p.k ne aktivitetin e tregtimit te energjise elektrike

Vendim Nr 89 per licencimin e shoqerise “ANSARA KONCESION” sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike

Vendim Nr 90 per denimin me gjobe te Cez Shperndarja sh.a per shkeljet e konstatuara lidhur me moszbatimin nga ana e saj te vendimeve te ERE-s

Vendim Nr 91 per dhënien e statusit te klientit te kualifikuar subjektit “COLACEM Albania” sh.p.k

Vendim Nr 92 per dhënien e statusit te klientit te kualifikuar subjektit “CITY PARK”

Vendim Nr 93 per miratimin e programit te uljes se humbjeve totale per tre periudhat e rregullimit

Vendim Nr 94 mbi ankimin e Cez Shperndarja sh.a per vendimin e Bordit te Komisionereve nr. 90, date 15.11.2010

Vendim Nr 95 për përcaktimin e tarifës së prodhimit të energjisë elektrike nga kesh sh.a për perudhen 1 janar – 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 96 për përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të prodhuar nga tec vlore sh.a tek furnizuesi publik me shumicë për periudhën 1 janar - 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 97 për përcaktimin e tarifës së energjisë elektrike për furnizuesin publik me shumicë për periudhen 1 janar – 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 98 për përcaktimin e tarifës të transmetimit të energjisë elektrike nga ost sh.a per periudhen 1 janar – 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 99 për përcaktimin e tarifës të shpërndarjes së energjisë elektrike nga cez shpërndarja sh.a për periudhen 1 janar – 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 100 për përcaktimin e çmimeve të shitjes me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët tarifore për periudhën 1 janar – 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 101 për përcaktimin e çmimit unik të shitjes së energjisë elektrike për të liçensuarit për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet e rinj me fuqi të instaluar deri në 15 MW për periudhën 1 janar - 3 1 dhjetor 2011

Vendim Nr 102 për përcaktimin e çmimit unik të shitjes së energjisë elektrike për të licensuarit për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet ekzistuese me fuqi të instaluar deri në 10 MW për periudhën 1 janar - 31 dhjetor 2011

Vendim Nr 103 për fillimin e proçedurave për Rinovimin e liçensës së shoqërisë “favina1” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike

Vendim Nr 104 për fillimin e procedurave për Licensimin e shoqërisë “hec – vlushe” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike

Vendim Nr 105 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “hec - vlushe” sh.p.k në ktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike.

Vendim Nr 106 për miratimin e nivelit të konsumit vjetor të energjisë elektrike për përfitimin e statusit të klientit të kualifikuar për vitin 2011

Vendim Nr 107 për fillimin e proçedurave për Liçensimin e shoqërisë “korkis-2009” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike.

Vendim Nr 108 për licensimin e shoqërisë “YLLIAD” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim Nr 109 për licensimin e shoqërisë “ENERGY PLUS” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim Nr 110 për liçensimin e shoqërisë “ENERGY PLUS” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike

Vendim Nr 111 per fillimin e procedurave mbi rishikimin e kontrates se furnizimit me energji elektrike te klienteve tarifor

Vendim Nr 112 per fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “HEC DRAGOSHTUNJE” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim Nr 113 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “HEC DUNICE” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike

Vendim Nr 114 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “HEC DUNICE” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim Nr 115 për heqjen e statusit të klientit të kualifikuar shoqerise “ANTEA CEMENT SH.A dhe rikthimin në statusin e klientit tarifor po kësaj shoqërie për objektin fabrika e çimentos pranë Borizanës Krujë

Vendim Nr 116 për rinovimin e licensës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë “FAVINA” 1 sh.p.k me seri pv05v, nr.29, lëshuar me vendimin e bordit të komisionerëve të ERE-s nr.85, datë 27.12.2005

Vendim Nr 117 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “RUDNAP ENERGY TIRANA” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim Nr 118 për mospranimin e ankesës së KESH sh.a për rishikimin e vendimit e bordit të komisionerëve nr. 97, datë 07.12.2010

Vendim Nr 119 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “HEC DRAGOSHTUNJE” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese