Viti 2011

Rregjistri i vendimeve te ERE-s te vitit 2011

Vendim nr.1 per miratimin e rregullave dhe proçedurave të shitjes së energjisë elektrike.
 
Vendim nr.2 per miratimin udhëzuesit për aplikimin dhe tarifat e lidhjes së re apo modifikimit të lidhjes ekzistuese në rrjetin elektrik të ost sh.a
 
Vendim nr.3 per miratimin e marrëveshjes së transmetimit të energjisë elektrike midis OST sh.a dhe CEZ shpërndarja sh.a

Vendim nr.4 per liçensimin e shoqërisë “FERAR ENERGY” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.5 per licensimin e shoqërisë “ENERGY SUPPLY - AL” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar te energjise elektrike
 
Vendim nr.6 per liçensimin e shoqërisë “ENERGY SUPPLY-AL” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.7 per licensimin e shoqërisë “ENERGY PARTNERS AL” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.8 per licensimin e shoqërisë “ENERGY PARTNERS AL” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.9 për miratimin e rregullores për procedurat e licensimit, modifikimit, tranferimit te pjesshem ose te plote, heqjen dhe rinovimin e licensave ne sektorin e gazit natyror 
 
Vendim nr.10 për mospranimin e kërkesës së shoqërisë “albanian chrome” për marrjen e statusit të klientit tarifor
  
Vendim nr.12 për miratimin e raportit vjetor të ere-s “gjëndja e sektorit të energjisë dhe veprimtarisë së ere-s gjatë vitit 2010
  
Vendim nr.13 per miratimin e rregullave për alokimin e kapaciteteve të interkoneksionit

Vendim nr.14 per fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “hp ostrovica energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike

Vendim nr.15 per fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “hp ostrovica energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike 
  
Vendim nr.16 per mbylljen e proçedimit administrativ për shoqërinë “balkan finance investment group” sh.p.k, lidhur me kërkesën për marrjen e statusit të klientit të kualifikuar të energjisë elektrike 
  
Vendim nr.19 per pranimin e kërkesës për rishqyrtim të vendimit të ere-s nr.10, datë 18.02.2011  
  
Vendim nr.20 per licensimin e shoqërisë “rudnap energy tirana” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike 
  
Vendim nr.21 per liçensimin e shoqërisë “korkis-2009” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.22 per pranimin e kerkeses per rishqyrtim te vendimit te ERE-s Nr.10 date  18.02.2011
 
Vendim nr.23 per licensimin e shoqerise "HEC-Vlushe" sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
 
Vendim nr.24 per licensimin e shoqerise "Hec-Vlushe" sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike
 
Vendim nr.25 per licensimin e shoqerise "Hec-Dragoshtunje" sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
 
Vendim nr.26 per licensimin e shoqerise "Hec-Dragoshtunje" sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike
 
Vendim nr.27 per licensimin e shoqerise "Hec-Dunice" sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
 
Vendim nr.28 per licensimin e shoqerise "Hec-Dunice" sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike
 
Vendim nr.29 per miratimin e bilancit financiar të ERE-s për vitin 2010
 
Vendim nr.30 per miratimin e rregullave dhe proçedurave të blerjes nga KESH sh.a, së energjisë elektrike, nga tregtarët vendas dhe të huaj
 
Vendim nr.31 mbi kontratën për furnizimin me energji elektrike ndërmjet shoqërisë KESH sh.a (furnizuesi publik me shumicë) dhe shoqërisë CEZ Shpërndarje sh.a (furnizuesit publik me pakicë) për periudhën 01.01.2011 deri më 31.12.2011
 
Vendim nr.32 per mosfillimin e proçedurave për rinovimin e licensës së shoqërisë “GSA” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektirike
 
Vendim nr.33 per fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “IDRO ENERGJIA PULITA” sh.p.k  në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.34 per fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “BEKIM ENERGJITIK” sh.p.k  në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.35 per mosfillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “ERALD ENERGJITIK” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektirike
 
Vendim nr.36 mbi ankimimin e CEZ Shpërndarje sh.a të vendimit të bordit të komisionerëve të ERE-s nr. 31, datë 31.03.2011 për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike ndërmjet shoqërisë KESH sh.a (furnizuesi publik me shumicë) dhe shoqërisë CEZ Shperndarje sh.a (furnizuesi publik me pakicë) për periudhën 01.01.2011 – 31.12.2011
 
Vendim nr.37 per fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “dN & NAT ENERGJI” sh.p.k në aktivtetine prodhimit të energjisëelektrike
 
Vendim nr.38 per fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “GSA ” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.39 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “selishte” sh.p.k.
 
Vendim nr.40 për liçensimin e shoqërisë “HP OSTROVICA ENERGY” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.41 per fillimin e procedurave te shqyrtimit te aplikimit te shoqerise “ ENERGJI ASHTA” sh.p.k per kualifikimin e impiantit prodhues hec ashta si burim i rinovueshëm energjie 
 
Vendim nr.42 për miratimin e "Metodologjise se Llogaritjes dhe Faturimit te Demit Ekonomik"
 
Vendim nr.43 per fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “HIDROPOWER ELEKTRIK” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike  
 
Vendim nr.44 per fillimin e procedurave për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “OST” sh.a për tranferim aseti përkatësisht nënstacionin 110/20kv të “ KALIMASHIT” tek shoqëria “CEZ SHPËRNDARJE” sh.a
 
Vendim nr.45 per fillimin e proceduravë për modifikimin e licensës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë “FAVINA” 1 sh.p.k me seri PV05V, nr.29, lëshuar me vendimin e bordit të komisionerëve të ERE-S nr.116, datë 28.12.2010
 
Vendim nr.47 per përcaktimin e pagesave të rregullimit për vitin 2011 për të licensuarit në sektorin e energjisë elektrike
 
Vendim nr.48 per licensimin e shoqërisë “HP Ostrovica Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.49 per fillimin e procedurave për rishikimin e rregullores per kriteret e dhenies dhe heqjes se statusit te klientit te kualifikuar
 
Vendim nr.50 për fillimin e procedurave për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë "kalivac green energy" sh.p.k për kualifikimin e impiantit prodhues (hec i kalivacit), si burim i rinovueshëm energjie
 
Vendim nr.51 per fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “erald energjitik” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike
 
Vendim nr.53 për fillimin e procedurave për rishikimin e rregullave të praktikës dhe procedurave të ERE-s

Vendim nr.54 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “EURON ENERGY GROUP” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike

Vendim nr.55 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “EURON energy GROUP” shpk në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.56 për kualifikimin e impiantit prodhues e HEC “ASHTA” si burim i rinovueshëm energjie

Vendim nr.57 për licensimin e shoqërisë “GSA” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.58 për liçensimin e shoqërisë “dN & NAT ENERGJI” sh.p.k në aktivtetine prodhimit të energjisëelektrike

Vendim nr.59 për liçensimin e shoqërisë “HIDROPOWER ELEKTRIK” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike

Vendim nr.60 për liçensimin e shoqërisë “selishte” sh.p.k
 
Vendim nr.61 për liçensimin e shoqërisë “BEKIM ENERGJITIK” sh.p.k  në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.62 për miratimin e kontratës tip për shërbimin e verifikimit, kontrollit fillestar dhe periodik të matësave të energjisë elektrike

Vendim nr.63 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “ERMA MP” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike
 
Vendim nr.64 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “ERMA MP” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike 
 
Vendim nr.65 për modifikimin e licensës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë “FAVINA” 1 sh.p.k me seri PV05P, NR.29, lëshuar me vendimin e bordit të komisionerëve të ERE-s NR.85, datë 27.12.2005
 
Vendim nr.66 për liçensimin e shoqërisë “IDRO ENERGJIA PULITA” sh.p.k  në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.67 për liçensimin e shoqërisë “DOSKU - ENERGY” sh.p.k nëaktivitetin e prodhimit tëenergjisëelektrike
 
Vendim nr.68 per fillimin e procedurave te shqyrtimit te aplikimit te shoqerise “HP OSTROVICA ENERGY” sh.p.k per kualifikimin e impiantit prodhues (HEC FAQEKUQ 1 dhe HEC FAQEKUQ 2) si burim i rinovueshëm energjie

Vendim nr.69 per fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “DITEKO” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga hec-et ne lumin “ZALLI I OKSHTUNIT”: “BOROVE”, “ZABZUN”, “SEBISHT”, “PRODAN 1”, “PRODAN 2”, “OKSHTUN EKOLOGJIK”, “TERNOVE”, “OKSHTUN”, “LUBALESH 1”, “LUBALESH 2” DHE “GJORICE”

Vendim nr.70 per fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “DITEKO” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit t energjisë elektrike

Vendim nr.71 per fillimin e procedurave të shqyrtimit të aplikimit të shoqërise “DITEKO” sh.p.k për kualifikimin e impiantit prodhues për “HEC-ET NE LUMIN ZALLI I OKSHTUNIT” : HEC-ET “BOROVE”, “ZABZUN”, “SEBISHT”, “PRODAN 1”, “PRODAN 2”, “OKSHTUN EKOLOGJIK”, “TERNOVE”, “OKSHTUN”, “LUBALESH 1”, “LUBALESH 2” DHE “GJORICE” si burim i rinovueshem energjie

Vendim nr.72 per miratimin e tranferimit të asetit, përkatësisht nënstacionin 110/20KV të “KALIMASHIT” nga OST sh.a tek shoqëria “CEZ SHPËRNDARJE” sh.a

Vendim nr.73 mbi ankimimin e ÇEZ Shpërndarje Sh.a të vendimit të bordit të komisionerëve të ERE-S NR. 62 datë 22.07.2011 “PËR MIRATIMIN E KONTRATËS TIP PËR SHËRBIMIN E VERIFIKIMIT DHE KONTROLLIT FILLESTAR DHE PERIODIK TË MATËSAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE”
 
Vendim nr.75 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “ALBANIAN GREEN ENERGY” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.76 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “ALBANIAN GREEN ENERGY” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.77 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “BALKAN GREEN ENERGY” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit të kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.78 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “BALKAN GREEN ENERGY” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.79 për fillimin e procedurave për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “SELCA ENERGY“ shpk, për lënie peng si kolateral të Hec/Selca
 
Vendim nr.81 për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë "KALIVAC GREEN ENERGY" sh.p.k për kualifikimin e impiantit prodhues (Hec I Kalivacit), si burim i rinovueshëm energjie

Vendim nr.82 për fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifës së prodhimit të energjisë elektrike nga KESH sh.a për periudhen e trete rregullatore

Vendim nr.83 për fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifës së energjisë elektrike përfurnizuesin publik me shumicë për për periudhen e trete rregullatore

Vendim nr.84 për fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifës të transmetimit të energjisë elektrike nga OST sh.a për për periudhen e tretë rregullatore

Vendim nr.85 për fillimin e proçedurave për përcaktimin e tarifës të shpërndarjes së energjisë elektrike për periudhen e trete rregullatore
 
Vendim nr.86 per fillimin e proçedurave për përcaktimin e tarifës të furnizimit publik me pakicë të energjisë elektrike nga ÇEZ Shpërndarje sh.a për konsumatorët tariforë për periudhen e trete rregullatore
 
Vendim nr.87 per liçensimin e shoqërisë “Euron Energy Group ” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike

Vendim nr.88 për licensimin e shoqërisë “EURON energy GROUP” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.89 për fillimin e procedurave të shqyrtimit të aplikimit të shoqërise “MALIDO ENERGJI” sh.p.k për kualifikimin e impiantit prodhues për “HEC KLOS” si burim i rinovueshem energjie

Vendim nr.90 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “MALIDO ENERGJI” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.91 për licensimin e shoqërisë “ERALD ENERGJITIK” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga hec-et “SHEMRI” dhe “MGULLE”

Vendim nr.92 për shtyrjen e afatit të liçensës nr. 63 të dhënë me vendim të bordit të komisionerëve nr. 89, datë 06.08.2008, i ndryshuar me vendimin e bordit të komisionerëve nr. 19, datë 08.03.2010, për “ALBANIAN GREEN ENERGY”
 
Vendim nr.93 per shtyrjen e afatit të liçensës nr. 64, e dhënë me vendimin e bordit të komisionerëve nr. 90, datë 06.08.2008 për “Biopower Green Energy”

Vendim nr.94 për fillimin e procedurave për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “KESH” sh.a për transferimin e aseteve përkatësisht “Nenstacioni Lanabregas”; “Nenstacioni Bogove”; “Nenstacioni Gjanc”; “Nenstacioni Bushat 110/20kv”; “ rrjeti 20 kv Koplik”; “Nenstacioni Shkoder 110/20kv”; “Nenstacioni Fier 110/20kv”; “Nenstacioni Gjirokaster”

Vendim nr.95 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Hec – Ulëz Shkopet” sh.a në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga Hec “Ulëz” dhe HEC “SHkopet”

Vendim nr.96 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Hec– UlëzShkopet” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.97 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Hec Bistrica 1 dhe Bistrica 2” sh.a në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga Hec Bistrica 1 dhe Hec Bistrica 2
 
Vendim nr.98 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Hec Bistrica1 dheBistrica2” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.99 për mbi miratimin e studimit per Borxhin e Keq
 
Vendim nr.100 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Hec Lanabregas” sh.a në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrikenga Hec Lanabregas
 
Vendim nr.101 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “HecLanabregas” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.102 për fillimin e proceduravë për modifikimin e licensës së prodhimit të energjisë elektrike me Seri PM09SH, nr.77, leshuar me vendim te bordit te komisionereve te ERE-s NR.23, dt 25.03.2009për shoqërinë KESH sh.a

Vendim nr.103 për kualifikimin e impianteve prodhues (Hec Faqekuq 1 dhe Hec Faqekuq 2) si burim i rinovueshëm energjie
 
Vendim nr.104 per transferimir e asetit te "Selca Energy", perkatesisht "Hec-Selca"(lenie peng te asetit si kolateral prane Bankes Credins) 
 
Vendim nr.105 per licensimin e shoqërisë “Erma MP” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike

Vendim nr.106 per licensimin e shoqërisë “Erma MP” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike  
 
Vendim nr.107 per disa shtesa dhe ndryshime ne “Rregullat E Praktikës dhe Proçedurave të ERE-s” të miratuara me vendimin nr. 21, datë 18.03.2009 të bordit të komisionerëve të ERE-s

Vendim nr.108 për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve familjarë 

Vendim nr.109 për miratimin e kontratëssë furnizimit me energji elektrike të klientëve jo-familjarë

Vendim nr.110 për miratimin e rregullores për kushtet minimale të cilësisë së shërbimit të shpërndarjes dhe shitjes së energjisë elektrike

Vendim nr.111 për fillimin e proçeduravë për modifikimin e liçensës për ndërtimin, instalimin dhe shfrytëzimin e centralit elektrik si dhe prodhimit të energjisë elektrike me seri npm06k, nr. 41, leshuar me vendim të bordit të komisionerëve të ere-s nr.83, dt 27.11.2006për shoqërinë energo – sas sh.p.k


Vendim nr.112 për dhënien e statusit të klientit të kualifikuar subjektit “autoriteti portual durrës”

Vendim nr.114 për licensimin e shoqërisë “diteko” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga hec-et ne lumin “zalli i okshtunit”: “borove”, “zabzun”, “sebisht”, “prodan 1”, “prodan 2”, “okshtun ekologjik”, “ternove”, “okshtun”, “lubalesh 1”, “lubalesh 2” dhe “gjorice”

Vendim nr.115 për licensimin e shoqërisë “diteko” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.116 për kualifikimin e impiantit prodhues për “hec-et ne lumin zalli i okshtunit” : hec-et “borove”, “zabzun”, “sebisht”, “prodan 1”, “prodan 2”, “okshtun ekologjik”, “ternove”, “okshtun”, “lubalesh 1”, “lubalesh 2” dhe “gjorice” si burim i rinovueshem energjie

Vendim nr.117 mbi ankandin mujor të alokimit të kapaciteteve të interkonjeksionit për muajin dhjetor 2011

Vendim nr.118 për fillimin e proçedurave të shqyrtimit të aplikimit të cez shperndarje sh.a për miratimin e plant të investimeve periudhen e trete rregullatore 2012-2014.
 
Vendim nr.119 për fillimin e proçedurave të shqyrtimit të aplikimit të shoqërisë kesh sh.a për miratimin e plant të investimeve për periudhën e tretë rregullatore 2012 – 2014  
 
Vendim nr.120 për fillimin e proçedurave të shqyrtimit të aplikimit të ost sh.a për miratimin e plant të investimeve për periudhën e tretë rregullatore 2012 – 2014

Vendim nr.121 per licensimin e shoqërisë “albanian green energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.122 mbi ankimin administrativ të cez shpërndarje sh.a në lidhje me vendimin nr. 99, datë 30.09.2011 “mbi miratimin e studimit për borxhin e keq”
 
Vendim nr. 123 për disa shtesa dhe ndryshime në rregullat e alokimit të kapaciteteve të interkonjeksioneve
  
Vendim nr.125 per licensimin e shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.126 per licensimin e shoqërisë “Balkan Green Energy” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.127 per licensimin e shoqërisë “Ballkan Green Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.128 per lidhjen e kontratës të negociuar nga shoqëria Cez Shpërndarja sh.a për prokurimin e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në sistemin e shpërndarjes për vitin 2012

Vendim nr.129 per caktimin e ekspertit qe do te perfaqesoj ere-n ne panelin rishikues te kerkuar nga Cez Shperndarje Sh.a,

Vendim nr.130 per fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Snow Energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga Hec “Koka 1” Vendim nr.131 per fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Snow Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.132 per licensimin e shoqërisë “Hec Ulëz Shkopet” sh.a në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga Hec Ulëz dhe Hec Shkopet

Vendim nr.133 per licensimin e shoqërisë “Hec - Ulëz Shkopet” sh.a në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.134 per licensimin e shoqërisë “Hec Lanabregas” sh.a në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga Hec Lanabregas

Vendim nr.135 per licensimin e shoqërisë “Hec Lanabregas” sh.a në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr.136 per licensimin e shoqërisë “Hec Bistrica 1 dhe Bistrica 2” sh.a në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga Hec Bistrica 1 dhe Bistrica 2
 
Vendim nr.137 per licensimin e shoqërisë “Hec Bistrica 1 dhe Bistrica 2” sh.a në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike
 
Vendim nr 138 për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë KESH sh.a për miratimin e planit të investimeve për Periudhën e Tretë Rregullatore 2012 – 2014
 
Vendim nr 139 per shqyrtimin e aplikimit të OST sh.a për miratimin e planit të investimeve për Periudhën e Tretë Rregullatore 2012 – 2014
 
Vendim nr 140 per shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë Hec Bistrica 1 & 2 sh.a për miratimin e planit të investimeve për vitin 2012
 
Vendim nr 141 per shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë Hec Lanabregas sh.a për miratimin e planit të investimeve për vitin 2012

Vendim nr 142 per shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë Hec Ulëz - Shkopet sh.a për miratimin e planit të investimeve për vitin 2012

Vendim nr 143 per shqyrtimin e aplikimit të Cez Shperndarje sh.a për miratimin e planit të investimeve Periudhën e Tretë Rregullatore 2012-2014
 
Vendim nr 144 per përcaktimin e tarifës së prodhimit të energjisë elektrike nga Kesh sh.a për Periudhen e Trete Rregullatore
 
Vendim nr 145 per përcaktimin e tarifës së energjisë elektrike për Furnizuesin Publik Me Shumicë për Periudhën e Tretë Rregullatore
   
Vendim nr 146 per përcaktimin e tarifës të transmetimit të energjisë elektrike nga OST sh.a për Periudhën e Tretë Rregullatore
 
Vendim nr 147 per përcaktimin e tarifës të shpërndarjes së energjisë elektrike për Periudhen e Trete Rregullatore
   
Vendim nr 148 per përcaktimin e çmimeve të shitjes me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët tarifore për Periudhen e Trete Rregullatore
 
Vendim nr 149 per përcaktimin e çmimit unik të shitjes së energjisë elektrike për të liçensuarit për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet e rinj me fuqi të instaluar deri në 15 mw për vitin 2012
 

Vendim nr.150 për përcaktimin e çmimit unik të shitjes së energjisë elektrike për të licensuarit për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet ekzistuese me fuqi të instaluar deri në 10 mw për vitin 2012
 

Vendim nr 151 per përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të prodhuar nga Tec Vlore sh.a tek furnizuesi publik me shumicë për periudhën e tretë rregullatore  
 

Vendim nr.152 për përcaktimin e tarifës së prodhimit të energjisë elektrike nga Hec "Bistrica 1, 2"  sh.a për periudhën e tretë rregullatore

Vendim nr.153 për përcaktimin e tarifës së prodhimit të energjisë elektrike nga Hec "Lanabregas" sh.a për periudhën e tretë rregullatore      

Vendim nr.154 për përcaktimin e tarifës së prodhimit të energjisë elektrike nga Hec "Ulëz Shkopet" sh.a për periudhën e tretë rregullatore 

Vendim nr 155 per fillimin e procedurave për shqyrtimin e kërkesëspër përjashtimin nga aksesi i palëve të treta të paraqitur nga ana e kompanisë Tap  
 
Vendim nr 156 per fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Stravaj Energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga Hec Stravaj  
 
Vendim nr 157 per fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Hec Stravaj Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike  
 
Vendim nr 158 per fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Hydro Salillari” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga hec “Vertop”  
 
Vendim nr 159 per fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Hydro Salillari” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike  
 
Vendim nr 160 per fillimin e proceduravë për modifikimin e licensës së prodhimit të energjisë elektrike me seri pv10k, nr. 104, leshuar me vendim te bordit te komisionereve te ERE-s Nr. 51, dt. 05.07.2010për shoqërinë Wenerg Sh.A  
 
Vendim nr 161 per fillimin e procedurave per rishikimin e rregullave te tregut te energjise elektrike 
 
Vendim nr 162 per përcaktimin e çmimeve të shitjes me pakicë të energjisë elektrike për klientët tarifor të lidhur në tension në lartë

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese