Viti 2013

Rregjistri i Vendimeve 2013

VENDIM Nr.1 Datë 10 .01.2013 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI PROCEDURAT E EMËRIMIT TË ADMINISTRATORIT DHE KOMPETENCAT E TIJ, NË ZBATIM TË NENIT 18, PIKA 4/C TË LIGJIT NR. 9072, DATË 22.05.2003  “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 3  Datë 11 .01.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TE PËRZGJEDHJES DHE EMËRIMIT TE ADMINISTRATORIT, NË ZBATIM TË VENDIMIN TE BORDIT TE KOMISIONERËVE TE ERE NR. 158, DATE 16 NËNTOR 2012,  “PER FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCAVE PËR AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES DHE AKTIVITETIT TE FURNIZIMIT PUBLIK ME PAKICE”

VENDIM Nr.4 Datë  21.01.2013 PËR HEQJEN E LICENSAVE TË SHOQËRISË CEZ SHPËRNDARJE SH.A, PËR AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË ENERGJISE ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 08, DATE 25.01.2008, TE NDRYSHUAR, DHE PËR AKTIVITETIN E FURNIZIMIT PUBLIK ME PAKICË TË ENERGJISË ELEKTRIKE” TË MIRATUAR ME VENDIMET E BORDIT TË KOMISIONERËVE NR. 09, DATË 25.01.2008, TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 5 Datë 21.01.2013 PËR VENDOSJEN E SHOQERISE CEZ SHPERNDARJE SH.A, NE ADMINISTRIM TE PERKOHSHEM DHE EMËRIMIN E ADMINISTRATORIT TE SHOQERISE CEZ SHPERNDARJE SH.A., NË ZBATIM TË VENDIMIT TE BORDIT TE KOMISIONERËVE TE ERE NR. 4, DATE 21  JANAR 2013,  “PER HEQJEN E LICENCAVE PËR AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES TE ENERGJISE ELEKTRIKE DHE AKTIVITETIT TE FURNIZIMIT PUBLIK ME PAKICE TE ENERGJISE ELEKTRIKE TE SHOQERISE CEZ SHPERNDARJE SH.A.”

VENDIM Nr. 6 Datë 23.01.2013 MBI ANKANDIN E MUAJIT SHKURT 2013 TE KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT

VENDIM Nr. 7 Datë  29.01.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “HYDRO POWER PLANT OF KORCA” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PËR “HEC VERBA 1” DHE “HEC VERBA 2” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 8 Datë 29.01.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PER LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “A&A GROUP” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGETIMIT   TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 9 Datë 30.01.2013 MBI ORGANIGRAMËN E RE TË SHOQËRISË CEZ SHPËRNDARJE (NËN ADMINISTRIM TË PËRKOHSHËM) TË PROPOZUAR PËR MIRATIM ERE-S

VENDIM Nr. 10 Datë 30 .01.2013 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISE “FAVINA 1” SH.P.K  NE AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR  TE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 11 Datë 30.01.2013 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISE “FAVINA 1” SH.P.K  NE AKTIVITETIN E TREGTIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 12 Datë 30 .01.2013 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISE “TRUEN” SH.P.K  NE AKTIVITETIN E TREGTIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE .

VENDIM Nr. 13 Datë 30 .01.2013 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISE “TRUEN” SH.P.K NE AKTIVITETIN E PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA HEC “TRUEN”.

VENDIM Nr. 14 Datë 30.01.2012 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “WONDER” SH.A NE AKTIVITETIN E FRUNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TE ENERGJISE ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 15 Datë 30 .01.2012 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “WONDER” SH.A NE AKTIVITETIN E TREGTIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 16 Datë 30.01.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVË PËR MODIFIKIMIN E LICENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE ME SERI PV10K, NR. 112, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR. 110, DT. 22.12.2010 PËR SHOQËRINË “ENERGY PLUS” SH.P.K

VENDIM Nr. 17 Datë 31.01.2013 MBI SHTYRJEN E ANKANDIT VJETOR TË KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT PËR VITIN 2013

VENDIM Nr. 18 Datë 11.02.2013 PËR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 19 Datë 11.02.2013 PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES  PER HEC-et “VERBA 1” DHE “VERBA 2”TE SHOQËRISË “HYDRO POWER PLANT OF KORCA” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHËM ENERGJIE.

VENDIM Nr.20 Datë 11.02.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE  TE SHQYRTIMIT TE APLIKIMIT PER  MODIFIKIMIN E  LICENCES ME Nr.10 ,SERIA  PV03P PER PRODHIMIN E ENERGJISE ELEKTRIKE NGA HEC “BICAJ” ME FUQI 100 KW TE SHOQERISE “EN.KU” SH.P.K .

VENDIM Nr. 21 Datë  18.02.2013MBI KERKESEN PER MIRATIM TE TABELAVE TE KLASIFIKIMIT TE PERSONELIT DHE STRUKTURES SE PAGAVE PER PUNONJESIT E CEZ SHPERNDARJE SH.A (NE ADMINISTRIM TE PERKOHSHEM)

VENDIM Nr. 22 Datë  18.02.2013 MBI KERKESEN PER MIRATIM TE SKEDULIMIT TE PAGESAVE TE CEZ SHPERNDARJE SH.A (NE ADMINISTRIM TE PERKOHSHEM)

VENDIM Nr. 23 Datë 18.02.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “LAPAJ” TE SHOQERISE “GJO SPA POWER”SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 24 Datë 18.02.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC-ET “LURA1”, ‘LURA2”DHE “LURA3” TE SHOQERISE “ERDAT LURA” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.25 Datë 22 .02.2013 MBI SHTYRJEN E ANKANDIT VJETOR TË KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT PËR VITIN 2013

VENDIM Nr.26 VENDIM Nr. 26 Date 28.02.2012 PER MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TE ERE-s PËR VITIN 2012

VENDIM Nr. 28 Datë 18 .03.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “CARSHOVE” TE SHOQERISE “ERMA M.P” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 29 Datë 18 .03.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ERMA M.P” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TE ENERGJISE ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 30 Datë 18 .03.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “DUKA T2” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “TUCEP 2”

VENDIM Nr. 31 Datë 18 .03.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “TUCEP2” TE SHOQERISE “DUKA T2” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 32 Datë 10.04.2013 MBI ZHVILLIMIN E PJESËS SË MBETUR TË ANKANDIT VJETOR TË KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT PËR VITIN 2013

VENDIM Nr. 33 Datë 10.04.2013 PËR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 34 Datë 10.04.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “A-91” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 35 Datë 10.04.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “TEODORI 2003” SH.P.K,  PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË SAJ SI KOLATERAL PRANË BANKES EUROPIANE PER RINDERTIM DHE ZHVILLIM

VENDIM Nr. 36 Datë 10.04.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “WONDER” SH.A NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 37 Datë 10.04.2013 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “WONDER” SH.A NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.38 Datë 10 .04.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “A&A GROUP” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 40 Datë 16.04.2013 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 134, DATË 17.09.2012, TË MARRËVESHJES SË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE MIDIS SHOQËRISË KESH SH.A/FPSH DHE SHOQËRISË CEZ SHPËRNDARJE SH.A/FPP PËR PERIUDHËN 01.01.2012 – 31.12.2014, TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 41 Datë 29.04.2013 MBI TRANSFERIMIN E AKSIONERIT QE KONTROLLON INTERESAT E SHOQËRISE “HEC ULEZ-SHKOPET” SH.A, NGA MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKES TEK “KURUM INTERNATIONAL” SH.A

VENDIM Nr.42 Datë 29.04.2013 MBI TRANSFERIMIN E AKSIONERIT QE KONTROLLON INTERESAT E SHOQËRISE “HEC BISTRICA 1 DHE BISTRICA 2” SH.A, NGA MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKES TEK “KURUM INTËRNATIONAL” SH.A

VENDIM Nr.43 Datë 30.04.2013 MBI NDRYSHIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE TË CERTIFIKIMIT TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA BURIMET E ENERGJISË SË RINOVUESHME

VENDIM Nr.44 Datë 30.04.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “SMOKTHINA” TE SHOQERISE “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.45 Datë 30.04.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC-et “ARRAS” , “FUNARES”, “DUKAGJIN”, “NIKOLICE” , “BULQIZE” , “LURE”, “ORGJOST, „LEKBIBAJ” „VELCAN”, “ZERQAN”, “BORSH”, “LESHNICE”, “SHOSHAN”, “UJANIK”, “KERPICE” , “BARMASH”, “LUNIK”, “HOMESH”, “MUHUR”, “RAJAN”, “MARJAN” DHE “TRESKE 2” TE SHOQERISE “BALKAN GREEN ENERGY” SH.P.K SI BURIME TE RINOVUESHME ENERGJIE

VENDIM Nr.46 Datë 30.04.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “VITHKUQ” TE SHOQERISE “FAVINA 1” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.47 Datë 03.05.2013 MBI PROJEKTET PRIORITARE NE RRJETIN E SHPERNDARJES PËR VITIN 2013

VENDIM Nr.48 Datë 03.05.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVË PËR MODIFIKIMIN E LICENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “ENERGY PARTNERS-AL” SH.P.K ME NR.118, SERIE PV11K, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.07, DT. 02.02.2011

VENDIM Nr.49 Datë 03.05.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVË PËR MODIFIKIMIN E LICENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “MAKSI ELEKTRIK” SH.P.K ME NR.30, SERIE PV06P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR. 1, DT. 11.01.2006

VENDIM Nr.50 Datë 03.05.2013 PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË EN.KU SH.P.K ME NR. 10, SERIA PV03P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR. 20, DT. 19.01.2003, MODIFIKUAR ME VENDIMIN E BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR. 86, DATE 17.07.2008

VENDIM Nr.51 Datë 03.05.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVË PËR MODIFIKIMIN E LICENSËS SË PRODHIMIT DHE TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “HEC-LANABREGAS” SH.A

VENDIM Nr.52 Datë 03.05.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “TUCEP” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC “TUCEP”

VENDIM Nr.53 Datë 03.05.2013 PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË EMIKEL 2003 SH.P.K

VENDIM Nr. 54 Datë 03.05.2013 MBI SHTYRJEN E AFATIT TE VENDIMIT NR. 161, DATË 07.12.2012, TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE

VENDIM Nr.55 Datë 29.05.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “SNOW ENERGY” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PËR HEC “KOKA 1” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.56 Datë 29.05.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “DANS ENERGY ALBANIA” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.57 Datë 29.05.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “SNOW ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.58, Datë 29.05.2013 MBI SHTYRJEN E ZBATIMIT TE RREGULLAVE TE BALANCIMIT

VENDIM Nr.59, Datë 03.06.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “HEC TRESKA” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC-ET “TRESKA 2”. “TRESKA 3” DHE “TRESKA 4”

VENDIM Nr.60, Datë 03.06.2013 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES TIP TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE MIDIS OST SH.A DHE FURNIZUESVE TË KUALIFIKUAR

VENDIM Nr.61 Datë 06.06.2013 PER MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “TEODORI 2003” SH.P.K,  PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË SAJ SI KOLATERAL PRANË BANKAVE “BERZH” DHE “SOCIETE GENERAL ALBANIA”

VENDIM Nr.62 Datë 06 .06.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “HIDRO ENERGY SOTIRA” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC-ET “SOTIRE”

VENDIM Nr.63 Datë 06.06.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVË PËR MODIFIKIMIN E LICENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE ME SERI PV11P, NR. 128, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR. 58, DT. 22.06.2011 PËR SHOQËRINË “DN & NAT ENERGJI” SH.P.K

VENDIM Nr. 64, Datë 13.06.2013 PËR AMENDIMIN E VENDIMIT TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE, NR. 27 DATË 1.03.2013 “PËR MIRATIMIN E PERJASHTIMIT TE KUSHTEZUAR TE KOMPANISE TAP-AG PREJ KERKESAVE TE NENEVE 9, 32 DHE 41(6), (8) DH (10) TË DIREKTIVËS 2009 73/EC PER PROJEKT TRANS ADRIATIK PIPELINE”, PËR MARRJEN NE KONSIDERATE TE OPINIONIT TE SEKRETARIATIT TE KOMUNITETIT TE ENERGJISE (Nr 1/2013) DHE VENDIMIT TE KOMISIONIT EUROPIAN (C(2013)2949

VENDIM Nr. 65, Datë 01.07.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 66, Datë 01.07.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PËR HEC “SHUTINE” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 67, Datë 01.07.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVË PËR MODIFIKIMIN E LICENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “JUANA” SH.P.K NGA Hec “ORENJE” ME NR. 14, SERIE PV04P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.05, DT. 12.03.2004

VENDIM Nr. 68, Datë 1.07.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PER RINOVIMIN E LICENSËS SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “GEN – I TIRANA” SH.P.K

VENDIM Nr. 69, Datë 1.07.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PER RINOVIMIN E LICENSËS SË FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “GEN – I TIRANA” SH.P.K

VENDIM Nr. 70, Datë 01.07.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC “SHUTINE”

VENDIM Nr.71, Date 07.07.2013 PER MIRATIMIN E NJE NDYSHIMI NE RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr.72, Datë 18.07.2013 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË CEZ SHPËRNDARJE SH.A PËR DHËNIE UDHËZIMI PËR IMPORTIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 73 Datë 24 .07.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “HIDROCENTRALI CANGONJ” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PËR HEC “
CANGONJ” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE


VENDIM Nr.74 Datë 24.07.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “HIDROCENTRALI CANGONJ” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC “CANGONJ”


VENDIM Nr. 75 Datë 24.07.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “STRAVAJ ENERGY” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PËR HEC “
STRAVAJ” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.76 Datë 24.07.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVË PËR MODIFIKIMIN E LICENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “SELCA ENERGJI” SH.P.K ME NR.102, SERIE PV10P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.39, DT. 05.05.2010

VENDIM Nr.77 Datë 24.07.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVË PËR MODIFIKIMIN E LICENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “WTS ENERGJI” SH.P.K ME NR.16, SERIE PV04P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.39, DT. 22.07.2004

VENDIM Nr.78 Datë 24.07.2013 PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “MAKSI ELEKTRIK” SH.P.K ME NR.30, SERIA PV06P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR. 1, DT. 11.01.2006

VENDIM Nr.79 Datë 24.07.2013 PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “ENERGY PARTNERS -AL” SH.P.K ME NR.118, SERIA PV11K, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.07, DT.02.02.2011

VENDIM Nr. 80 Datë 24.07.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “HEC TRESKA” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “TRESKA 2”, “TRESKA 3” DHE “TRESKA 4”

VENDIM Nr.81 Datë 24.07.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “HIDRO ENERGY SOTIRA” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SOTIRE 1 &2”

VENDIM Nr. 82, Datë 31.07.2013 MBI KËRKESËN PËR MIRATIM TË SKEDULIMIT TË PAGESAVE TË CEZ SHPËRNDARJE SH.A (NË ADMINISTRIM TË PËRKOHSHËM), PËR MUAJIN GUSHT 2013

VENDIM Nr.83, Datë 26.08.2013 PËR PËRCAKTIMIN E PAGESAVE TË RREGULLIMIT PËR VITIN 2013 PËR TË LICENCUARIT NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.84 Datë 06 .09.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ZALL HERR ENERGJI 2011” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC-et “CEKREZE 1” DHE „CEKREZE 2”

VENDIM Nr.85 Datë 06.09.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LICENSIMIT TË SHOQËRISË “ZALL HERR ENERGJI 2001” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.86 Datë 06.09.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “ZALL HERR ENERGJI 2011” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PËR HEC-ET “CEKREZ 1” DHE “CEKREZ 2” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.87 Datë 06 .09.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “HIDROCENTRALI QARR & KALTANJ” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC-ET “QARR” DHE “KALTANJ”

VENDIM Nr.88 Datë 06.09.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “HIDROCENTRALI QARR & KALTANJ” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PËR HEC-ET “QARR” DHE “KALTANJ” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.89 Datë 06 .09.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SHUTINE”

VENDIM Nr.90 Datë 06.09.2013 PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “DN&NAT ENERGJI” SH.P.K ME NR.128, SERIA PV11P, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.58, DT. 22.06.2011

VENDIM Nr.91 Datë 06.09.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “SNOW ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.92 Datë 06.09.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “KOKA 1” , TE SHOQERISE “SNOW ENERGY” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.93 Datë 06 .09.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “DANS ENERGY ALBANIA” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.94 Datë 06.09.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PER HEC “SHUTINE” ,” TE SHOQERISE “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 95, Datë 13.09.2013 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SE TAP AG, PËR MODIFIKIM TË PËRKUFIZIMIT TË ORIGJINËS SË GAZIT, SIPAS PIKËS 4.1.1 TË VENDIMIT PËR MIRATIMIN E OPINION TË PËRBASHKËT PËRFUNDIMTAR

VENDIM Nr.96 Datë 13.09.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “BARDHGJANA” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PËR HEC “BISAK” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr.97 Datë 13.09.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “BARDHGJANE” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC “BISAK”

VENDIM Nr.98 Datë 13 .09.2013 PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “ENERGY PLUS” SH.P.K ME NR.112, SERIA PV10K, LESHUAR ME VENDIM TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE-S NR.110, DT.22.12.2010

VENDIM Nr.99, Datë 13.09.2013 PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS SË PRODHIMIT DHE TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË HEC – LANABREGAS SH.A

VENDIM Nr. 100, Datë 13.09.2013 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER SHQYRTIMIN E KËRKESËS SE SHOQËRIVE “HEC BISTRICA 1, BISTRICA 2” SHA, “HEC ULEZ SHKOPET”SHA PER TRANSFERIMIN E ASETEVE DHE TE LICENSAVE TE PRODHIMIT, TREGETIMIT DHE FURNIZUESIT TE KUALIFIKUAR TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA KETO SHOQERI TEK SHOQERIA “KURUM INTERNATIONAL”SHA

VENDIM Nr. 102 Datë 01.10.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “GJOKA KONSTRUKSION - ENERGJI” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 103 Datë 01.10.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “GJOKA KONSTRUKSION - ENERGJI” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA HEC- ET “LENIE”, “SHALES” DHE “STRELCË”

VENDIM Nr. 104 Datë 01.10.2013 PËR RINOVIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË “GEN – I TIRANA” SH.P.K ME NR. 73, SERIA FK08, NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE, LËSHUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE NR. 129, DATË 02.12.2008

VENDIM Nr. 105 Datë 01.10.2013 PËR RINOVIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË “GEN –I TIRANA” SH.P.K NR.74, ME SERI T08 PËR TREGTIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE, LËSHUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR.130, DATË 02.12.2008

VENDIM Nr. 106 Datë 01.10.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “HIDROCENTRALI CANGONJ” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “CANGONJ”

VENDIM Nr. 107 Datë 01.10.2013 PER KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PËR HEC “CANGONJ”, TË SHOQËRISË “HIDROCENTRALI CANGONJ” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHËM ENERGJIE

VENDIM Nr. 108 Datë 01.10.2013 PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “JUANA” SH.P.K NGA HEC “ORENJE” ME NR. 14, SERIA PV04P, LËSHUAR ME VENDIM TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 05, DT. 12.03.2004

VENDIM Nr. 109 Datë 01.10.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 110 Datë 01.10.2013 PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PËR HEC “STRAVAJ” SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE

VENDIM Nr. 111 Datë 01.10.2013 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISE WONDER SH.A PËR TRANSFERIMIN E LIÇENSËS SË PRODHIMIT DHE TREGTIMIT TË ENERGJISE ELEKTRIKE NGA SHOQERIA WONDER POWER SH.A TEK SHOQERIA “BHP ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 112 Datë 01.10.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “GJOKA KONSTRUKSION ENERGJI” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC- ET “LENIE”, “SHALES” DHE “STRELCË”

VENDIM Nr.113, Datë 7.10.2013 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 134, DATË 17.09.2012, TË MARRËVESHJES SË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE MIDIS SHOQËRISË KESH SH.A/FPSH DHE SHOQËRISË CEZ SHPËRNDARJE SH.A/FPP PËR PERIUDHËN 01.01.2012 – 31.12.2014, TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr.114 Datë 07.10.2013 PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË “SELCA ENERGJI” SH.P.K ME NR. 102, SERIA PV10P PËR “PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” NGA HEC “SELCË”, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR 39, DATË 05.05.2010

VENDIM Nr.115 Datë 07.10.2013 PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË “WTS ENERGJI” SH.P.K ME NR. 16, SERIA PV04P PËR “PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” NGA HEC “TAMARË”, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR 39, DATË 22.07.2004

VENDIM Nr.116, Datë 7.10.2013 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES “MBI PROCEDURAT E EMËRIMIT TË ADMINISTRATORIT DHE KOMPETENCAT E TIJ, NË ZBATIM TË NENIT 18, PIKA 4/C TË LIGJIT NR. 9072, DATË 22.05.2003 “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”, TE MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 1, DATE 10.1.2013, TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TE ERE

VENDIM Nr. 117, Datë 8.10.2013 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TE PËRZGJEDHJES DHE EMËRIMIT TE ADMINISTRATORIT, TË PËRKOHSHËM TË SHOQËRISË CEZ SHPËRNDARJE

VENDIM Nr. 118, Datë 18.10.2013 PËR EMËRIMIN E ADMINISTRATORIT TË PËRKOHSHËM TË SHOQËRISË CEZ SHPËRNDARJE SH.A

VENDIM Nr. 119 Datë 28.10.2013 MBI MIRATIM E PLAN PROTOKOLLIT TË PAGESAVE NDAJ PALËVE TË TRETA TË CEZ SHPËRNDARJE SH.A NË ADMINISTRIM TË PERKOHSHËM PËR MUAJIN NËNTOR 2013

VENDIM Nr. 120 Datë 28.10.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “EN. ERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 121 Datë 28.10.2013 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS ME NR. 17, SERIA PV04P, TË SHOQËRISË “MARJAKAJ” SH.P.K, PËR “PRODHIMIN E ENERGJISE ELEKTRIKE” NGA HEC “BENE”, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR 43, DATË 14.10.2004

VENDIM Nr. 122 Datë 28.10.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ZALL HERR ENERGJI 2011” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “CEKREZE 1” DHE ”CEKREZE 2”

VENDIM Nr. 123 Datë 28.10.2013 PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TË SHOQËRISË “ZALL HERR ENERGJI 2011” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHËM ENERGJIE NGA “HEC-ET “CEKREZE 1” DHE “CEKREZE 2”

VENDIM Nr. 124 Datë 28.10.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “HIDROCENTRALI QARR & KALTANJ” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “QARR” DHE ”KALTANJ”

VENDIM Nr. 125 Datë 28.10.2013 PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TË SHOQËRISË “HIDROCENTRALI QARR & KALTANJ” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE NGA “HEC-ET “QARR” DHE “KALTANJ”

VENDIM Nr. 126 Datë 28.10.2013 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRIVE HEC ULËZ – SHKOPET SH.A DHE HEC BISTRICA 1, BISTRICA 2 SH.A, PËR TRANSFERIMIN E LIÇENSAVE TË PRODHIMIT, TREGTIMIT DHE FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA KËTO SHOQËRI TEK SHOQËRIA “KURUM INTERNATIONAL”SH.A

VENDIM Nr. 127, Datë 7.11.2013 MBI MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË TARIFAVE (TAP Tariff Code), TË PROPOZUAR NGA TAP AG, SIPAS DETYRIMEVE TE PERCAKTUARA NE “OPINIONIN E PËRBASHKET PËRFUNDIMTAR/FINAL JOINT OPINION”

VENDIM Nr. 128 Datë 15.11.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “M.T.C ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC “RADOVË”

VENDIM Nr. 129 Datë 15.11.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “M.T.C ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 130 Datë 15.11.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “M.T.C ENERGY” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA HEC “RADOVË”

VENDIM Nr. 131 Datë 15.11.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “BARDHGJANA” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “BISAK”

VENDIM Nr. 132 Datë 15.11.2013 PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TË SHOQËRISË “BARDHGJANA” SH.P.K SI BURIM I RINOVUESHEM ENERGJIE NGA HEC “BISAK”

VENDIM Nr. 133 Datë 15.11.2013 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “SPAHIU - GJANÇ” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 134 Datë 15.11.2013 PËR SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “E VENTO S.R.L ALBANIA SH.P.K”

VENDIM Nr. 135 Datë 15.11.2013 PËR SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “ERS – 08 SH.P.K”

VENDIM Nr. 136 Datë 15.11.2013 PËR SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË HERA SH.P.K

VENDIM Nr. 137 Datë 15.11.2013 PËR SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K

VENDIM Nr. 138 Datë 15.11.2013 PËR SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K

VENDIM Nr. 139 Datë 15.11.2013 PËR SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “ALB WIND ENERGY” SH.P.K

VENDIM Nr. 140, Datë 22.11.2013 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ALOKIMIT TË KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT

VENDIM Nr. 141 Datë 22.11.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “GJOKA KONSTRUKSION - ENERGJI” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC- ET “LENIE”, “SHALES” DHE “STRELCË”

VENDIM Nr. 142 Datë 22.11.2013 PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES TË SHOQËRISË “GJOKA KONSTRUKSION - ENERGJI” SH.P.K NGA HEC- ET “LENIE”, “SHALES” DHE “STRELCË”

VENDIM Nr. 143 Datë 22.11.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “ZALL HERR ENERGJI 2001” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 144 Datë 22.11.2013 MBI PEZULLIMIN E PROCEDIMIT TË TRANSFERIMIT TË LICENSËS SË PRODHIMIT DHE TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA SHOQËRIA WONDER POWER SHA TEK SHOQËRIA BHP ENERGY SHPK

VENDIM Nr. 145 Datë 09.12.2013 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES “MBI PROCEDURAT E EMËRIMIT TË ADMINISTRATORIT DHE KOMPETENCAT E TIJ, NË ZBATIM TË NENIT 18, PIKA 4/C TË LIGJIT NR. 9072, DATË 22.05.2003 “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”, TE MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 1, DATE 10.1.2013, TE BORDIT TE KOMISIONEREVE TË ERE-s DHE MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROKURIMEVE TË SHOQËRISË CEZ SHPËRNDARJE SH.A

VENDIM Nr. 146 Datë 24.12.2013 MBI KËRKESEN E CEZ SHPËRNDARJE SH.A NË ADMINISITRIM TË PËRKOHSHËM PËR VENDOSJEN E FATURIMIT AFORFE

VENDIM Nr. 147 Datë 24.12.2013 PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGUYLLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 148 Datë 24.12.2013 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “GJOKA KONSTRUKSION - ENERGJI” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 149 Datë 24.12.2013 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË VENDIMIT NR. 54 DATË 03.05.2013 TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S “MBI SHTYRJEN E AFATIT TË VENDIMIT NR. 161, DATË 07.12.2012, TË BORDIT TË KOMISIONERËVE

VENDIM Nr. 150 Datë 30.12.2013 MBI PROKURIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES, QË NUK MBULOHET NGA PROKURIMI VJETOR
 

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese