Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Formular mbi deklarimin e të Ardhurave për aktivitetet e licencuara në sektorin e
Energjisë Elektrike dhe Gazit Natyror


 

I.

Invalid Input

II.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

 

III.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

 

IV.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

 

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese