Deklarate per shtyp cmimet per vitin 2011

Bordi Komisionereve i Entit Rregullator te Energjise, ne mbledhjen e tij te dates 7 Dhjetor 2010, vendosi miratimin e cmimeve te energjise elektrike per konsumatoret tarifore per vitin 2011.

Ne vendimin e tij Bordi i Komisionereve ka shqyrtuar dhe vleresuar me objektivitet dhe pa asnje paragjykim aplikimet si me poshte:

Deklarate per shtyp per cmimet per vitin 2011  (PDF)


    

      

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese