Shkembim eksperience midis Entit Rregullator te Shqiperise dhe Komisionit te Rregullimit te Sektorit te Energjise te Maqedonise

 Ne daten 08.05.2008 ne qytetin e Pogradecit u zhvillua nje takim ndermjet perfaqesuesve te Entit Rregullator te Sektorit te Energjise Elektrike te Shqiperise (ERE) dhe Komisionit te Rregullimit te Sektorit te Energjise te Maqedonise. Perfaqesuesit e te dy autoriteteve rregullatore kryesoheshin nga kryetaret respektive z.Bujar Nepravishta dhe z.Slave Ivanovski 

Qellimi I ketij takimi ishte shkembimi I eksperiences se Maqedonise ne procesin e privatizimit te sektorit te shperndarjes te energjise elektrike. Shqiperia ndodhet ne procesin e privatizimit te Operatorit te Sistemit te Shperndarjes, I cili parashikohet te perfundoje brenda vitit 2008.

 Ne kete takim u diskutua kryesisht rreth ketyre ceshtjeve kryesore:

 1.Roli I Rregullatorit ne procesin e Privatizimit

 2.Perparesite e procesit te privatizimit te Sektorit te Shperndarjes nga pikepamja e permiresimit te performances

 3. Modifikimet e Licences e Shperndarjes dhe Furnizuesit Publik me Pakice ne kuadrin e Privatizimit

 4.Standartet e vendosura per cilesine e furnizimit dhe lidhja e tyre me planin e investimeve

 5. Trajtimi i konsumatoreve me te ardhura te pakta dhe mekanizmat perkates te perdorur per kete qellim

 6.  Monitorimi i performances pas privatizimit dhe sistemi i penalltive, ne rastet e shkeljes se kushteve te licences ose detyrimeve te tjera ligjore.

 7.Percaktimi i periudhes rregullatore

 8. Percaktimi i vleres se RAB

 9. Percaktimi i struktures se kapitalit dhe i raportit te mbulimit te borxhit

 10. Menyra e percaktimit te nivelit te RoE per shperndarjen dhe Furnizuesin Puklik me Pakice

 11. Trajtimi i humbjeve joteknike dhe borxhi i keq ne kuadrin e te ardhurave te kerkuara  te kompanise

 12. Programi i reduktimit te humbjeve dhe mospagesave

 13. Menyrat e llogaritjes se percaktimit te faktorit X si dhe incentivat qe i jepen kompanise per te rritur eficencen

Nga ana e pales Maqedonase u dhane pergjigje rreth ceshtjeve te diskutuara duke sjelle eksperiencen e tyre ne procesin e veshtire dhe kompleks te privatizimit te Sektorit te Shperndarjes dhe Furnizimit te Energjise Elektrike.

Kryetari i ERE-s z. Nepravishta falenderoi koleget Maqedonas per eksperiencen e dobishme qe ato sollen ne kete takim duke shprehur angazhimin e ERE-s ne nje proces sa me te suksesshem te privatizimit te OSSH-se.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese