Takim i Entit Rregullator me Banken Boterore lidhur me situaten energjitike ne vend dhe analizen e cmimeve per vitin 2008

Ne daten 6 Maj 2008, neĀ  Entin Rregullator te Sektorit te Energjise Elektrike, u zhvillua nje takim me Z. Atsushi Iimi, perfaqsues i Misionit te Bankes Boterore (BB).
Takimi kishte per qellim njohjen e Misionit te BB-se me situaten ne Sektorin e Energjise Elektrike si dhe me menyren e vleresimit te cmimeve dhe tarifave te energjise elektrike per vitin 2008.
Nga ana e eksperteve te ERE-s u be nje prezantim i hollesishem i situates elektroenergjetike ne vend si dhe e metodologjise se vleresimit te cmimeve dhe tarifave per vitin 2008, ne baze te te dhenave te paraqitura ne aplikimin e KESH-it per kete qellim ne Gusht 2007
Nga ana e Zotit Iimi u parashtrua shqetesimi lidhur me mbrojtjen e konsumatoreve te agrobiznesit nga cmimet e larta e te paarsyeshme te energjise elektrike te cilat mund te sjellin impakt negativ ne efektivitetin e veprimtarise se tyre duke e dekurajuar inisjativen investuese ne kete fushe. Ai shprehu interesimin e Misionit qe perfaqson ne menyre qe Projektet e BB ne fushen e infrastruktures dhe mbeshtetjes se agrobiznesit te jene te sukseseshme duhet qe cmimet e energjise elektrike te jene te argumentuar ne perputhje me metodologjite perkatese per te mbuluar kostot e sherbimit dhe kostot e prodhimit e te importit, per nje furnizim pa nderprerje me energji elektrike. Nderprerjet e energjise elektrike jane nje faktor pengues per investime  dhe per pasoje ato kane nje impakt negativ ne rritjen ekonomike te vendit.
Nga ana e ERE-es u spjegua se me cmimet dhe tarifat e miratuara per vitin 2008 mbulohen te gjitha kostot e parashikuara nga KESH-i per nje furnizim pa nderprerje te vendit me energji elektrike. Duke vleresuar situaten shum te favorshme hidrologjike ne vend ERE deklaroi se nuk shikon asnje argument qe te perligje nje  rritje te re te cmimeve per vitin 2008.
Ne vazhdim ekspertet e ERE-s theksuan se shprehin te njejtin qendrim te perbashket me BB -n mbi impaktin negativ qe sjellin cmimet e paarsyeshem dhe nderprerjet e energjise elektrike mbi zhvillimin e biznesit dhe te ekonomise ne pergjithesi. Ne kete kuader ne vitin 2006 u be nje ulje sinjifikative prej rreth 32 % e cmimeve dhe tarifave te energjise elektrike per konsumatoret jo familjar, si shprehje e filozofise se inkurajimit te investimeve ne fushen e prodhimit dhe te biznesit. ERE siguroi se kjo filozofi do te respektohet si nje parim me rendesi ne vendim-marrjet e saje per cmimet dhe tarifat.
Zotit Iimi ju dhane me pas spjegime te detajuara mbi metodologjine e llogaritjes se cmimeve dhe tarifave te energjise elektrike te cilat ai i konsideroi shume te dobishme per vlersimet dhe studimet qe po kryhen nga ana e BB-es ne projektet e infrastruktures dhe agrobiznesit.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese