Draft-metodologjia per llogaritjen e detyrimit të energjisë së rinovueshme dhe procedurën per kompensimin e prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese