Forumi i V i Rregullatoreve te Energjise

Ne date 26 Mars 2009 eshte zhvilluar ne Prage Forumi i 5-ste nderkombetar i Rregullatoreve te Energjise. Ky forum u organizua nen kujdesin e Kryeministrit te Republikes se Çekise Z. Mirek Topolanek, Zev. Kryeministrit Z. Alexandr Vodra, dhe Kryetarit te Entit Rregullator te Çekise Z. Josef Firt.
Ky forum u ndoq nga me shume se 120 eksperte te fushes se energjise. Ne kete forum ishte ftuar te merrte pjese eshte Kryetari i Entit Rregullator te Shqiperise Z. Bujar Nepravishta. Ceshtjet kryesore ne kete forum qe u trajtuan e vune theksin ne: Prioritetet e Qeverise Çeke qe mban dhe Presidencen e BE-se dhe vendeve te tjera te rajonit ne furnizimin me energji dhe impaktet e saj ne polikat e ndjekura, liberalizimi kundrejt forcimit te rolit te enteve rregullatore ne Evrope, impakti i krizes se gazit ne te ardhmen, rritja e sigurise dhe qendrueshmerise se furnizimit ndaj uljes se kostove subjekt i rregullimit, likuiditete  ne tregjet e energjise, levizshmeria e cmimeve dhe reduktimi i konsumit te energjise
si rezultat i krizes ekonomike boterore si dhe sfidat qe kane ne kete proces rregullatoret etj.Gjithashtu u mireprit idea e krijimit te nje kuadri rregullator te unifikuar ndermjet vendeve te Evropes gje e cila do te siguronte nje rritje te transparences. Gjate intervaleve te ketij Forumi Z. Nepravishta zhvilloi nje takim me Kryetarin e Rregullatorit te Cekise z. Josef Firt per te vendosur marrdhenie bashkepunimi dhe shkembyer ekperience mes ketij rregullatori dhe ERE-s ne te ardhmen mbi ceshtjet e rregullimit. Gjithashtu Z. Nepravishta zhvilloi nje takim dhe me perfaqesuesin e Rregullatorit te Rumanise Z. Vioreal Valicus per te vendosur nje marrdhenie bashkepunimi me Rregullatorin e Rumanise per te zhvilluar nje vizite te stafit teknik te ERE-s prane ketij rregullatori ne kuadrin e procesit te privatizimit te kompansie se shperndarjes me qellim perfimin nga eksperienca rumune ne drejtim te vendosjes se marrdhenieve mes Rregullatorit dhe kompanise. Gjithashtu Kryetari i ERE-s u takua dhe me organizatoret e ketij takimi dhe me perfaqesues te tjere pjesemarres ne kete forum.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese