Pjesemarrja e Kryetarit te ERE-s Z. Bujar Nepravishta ne seancen parlamentare te prezantimit te raportit Vjetor te Entit Rregullator Italian ne Parlamentin Italian

Takimi bilateral mes dy kryetareve te Entit Rregullator te Shqiperise dhe Kryetarit te Entit Rregullator te Italise ne kuadrin e marrveshjes se bashkepunimit te nenshkruar mes dy Rregullatoreve

Ne date 14 korrik kryetari i ERE-s Z. Bujar Nepravishta ishte i ftuar nga kryetari i Entit Rregullator Z. Alesandro Ortis per te marre pjese ne seancen parlamentare te prezantimit te raportit Vjetor te Entit Rregullator Italian AEEG per vitin 2009 ne Parlamentin italian. Gjate prezantimit Z. Ortis theksoi si nje aktivitete te rendesishem te AEEG edhe marrveshjen e nenshkruar me ERE-n per bashkepunim dhe shkembim eksperience ne fushen e energjise dhe gazit natyror. Ne vijim ne date 15 korrik Z. Nepravishta dhe Z. Ortis zhvilluan dhe nje takim bilateral ne kuadrin e marrveshjes me stafet respektive per te diskutuar mbi Planin e Veprimit per implemetimin e marrveshjes per periudhen 2009-2010. Ne kete Plan veprimi jane perfshire ceshjte kryesore te identifikuara nga drejtorite teknike te ERE-s mbi tarifat dhe cmimet, licensimin dhe monitorimin, ceshtjet ligjore dhe marrdheniet me publikun, qe do te jene ne fokus te ketij bashkepunimi ku synimi i ERE-s eshte dhe perfitimi ne kete drejtim nga eksperienca dhe ekspertet italian. Gjithashtu nga kryetaret u firmosen dhe personat e percaktuar sipas marrveshjes per te ndjkekur implementimin e saj hap pas hapi, nga pala italiane eshte Z. Bernardini dhe per palen shqiptare Zj. Gjergji. Nje pike e rendesishme e ketij takimi ishte dhe kerkesa e ERE-s drejtuar Entit Italian per fonde ne drejtim te sponsorizimti te ketyre aktiviteteve te perbashketa. porno izle sikiş izle Nga ana e Z. Ortis u theksua mundesia per financim nga ana e BERZh dhe Ambasades Italiane ne kete drejtim, si dhe u sugjerua perfshirja e nje fondi per te mbuluar keto aktivitete si pjese e findeve qe keto organizma planifikojne per Shqiperine dhe sektorin. 
 
 
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese