Hidrocentrali Tervolit

Ne 12 Maj 2010, Kryetari i ERE-s Z.Bujar Nepravishta se bashku me komisioneret Zj. Entela Shehaj, Z.Abaz Aliko dhe Z. Shkelqim Bozgo ben nje vizite ne Hidrocentralin e Ri te  Tervolit ne rrethin e Gramshit.              Kjo veper e re dhe moderne hidroenergjetike, me fuqi te instaluar 12.5 MW dhe nje prodhim vjetor energjie elektrike prej rreth 50 Milion kWh perfaqson nje investim te sukseseshem privat prej rreth 7 milion Euro, nga investitoret shqiptar.             HEC-i eshte ndertuar ne lumin Holta dhe vepra hidroteknike perfaqson nje central me derivacion, me basenin e marrjes, me nje tunel me gjatesi 3 km dhe nje tubacion metalik me diameter 2.6m  dhe gjatesi rreth200 m. Objekti shfrytezon nje renie prej 198 m.            Ne godinen e Centralit jane instaluar 2 turbina Frensis nga 5 MW seicila dhe nje turbine Pelton me kapacitet 2.5 MW, si dhe impjanti shperndares i tensionit te mesem 6kV dhe salla e komandes. Agregatet e centralit jane te pajisur me rregullatore automatik te fuqise dhe te tensionit.Sistemi i matjes dhe kontrollit eshte i digitalizuar            Nenstacioni 6/35 kV eshte ndertuar ne krah te godines se centralit dhe nepermjet nje linje ajrore 35 kV, me gjatesi rreth 15 km lidhet me sistemin unik energjetik te vendit.            Kjo veper e rendesishme hidroenergjetike eshte ndertuar ne nje terren te veshtire,  brenda 2 vjeteve, ne baze te mareveshjes koncensionare te tipit BOT qe shoqeria “HEC-i Tervolit” ka nenshkruar me Qeverine Shqiptare.            ERE e vlereson kete HEC si nje model suksesi ne strategjine e Qeverise per rritjen e sigurise se furnizimit te vendit me energji elektrike duke shfrytezuar ne radhe te pare potencialet e pasura hidroenergjetike te vendit me pjesmarrjen e kapitalit privat, vendas dhe te huaj.                               

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese