Njoftim mbi perfundimin e afatit te faturimit afrofe

Enti Rregullator i Energjise ben me dije te gjithe konsumatoret e energjise elektrike se ne zbatim te Vendimit te Bordit te Komisionereve te ERE-s Nr.104, Date 22.12.2009 "Per percaktimin e kohezgjatjes per faturimin afrofe per klientet familjare pa mates te energjise elektrike", afati i faturimit afrofe te energjise elektrike ka perfunduar ne daten 30.04.2010. Ne perputhje me vendimin e siperpermenduar, nga data 1.05.2010 nga ana e OSSh Sh.a nuk do te aplikohet me faturim afrofe i energjise elektrike per klientet familjare. Cdo faturim afrofe i energjise elektrike tej ketij afati, do te konsiderohet i jashteligjshem.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese