Mbi Konferencen Nderkombetare me teme ”Sektori Shqiptar i Energjise, Sfidat dhe Roli Rregullator”.

Enti Rregullator i Energjise,me rastin e 15 vjetorit te krijimit te ketij Institucioni, ne daten 7 Tetor 2010, organizoi Konferencen Nderkombetare me teme ”Sektori Shqiptar i Energjise, Sfidat dhe Roli Rregullator”. Ne  kete Konference moren pjese Zv/ Kryeministri dhe Ministri i Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes Z. Ilir Meta, Zv/Ministra te fushes, autoritete te shquara nderkombetare si: Presidenti i NARUC- Shoqata e Rregullatoreve te Amerikes, Kryetari i Sekretariatit te Komunitetit te Energjise ne Vjene,Kryetari i ERRA-s - Shoqata e Rregullatoreve te Europes Juglindore dhe EuroAzise, 25 Kryetare te Autoriteteve Rregullatore te Energjise nga Europa Juglindore, Zv/Kryetar i MEDREG -  Shoqata e Rregullatoreve te Mesdheut, i cili eshte njekohesisht Kryetari i Autoritetit Rregullator te Italise,si dhekompanite e fuqishme qe operojne ne sektorin e energjise si KESH, OSSH, OST dhe pjesetare te tjere te tregut te energjise ne vendin tone. Ne Konference u trajtuan dhe diskutua lidhur me ceshtje te rendesishme lidhur me rolin rregullator per sektorin e energjise elektrike ne Shqiperi, arritjet e tij dhe sfidat per te ardhmen e ketij sektori. Ky diskutim u perfshi ne kater Sesione.   Sesioni i I -- Siguria e furnizimit me energji dhe aspektet rregullatore – me moderator Z. Slavche Neikov, Kryetar i Sekretariatit te Komunitetit te Energjise te Europes Juglindore; Prezantimet e sesionit te I :                              Fadil Ismajli "KOST"  Nina Grall "ECRB"                      Olsi Karapici "Energy Ashta" Girolamo Caruso "Moncada Energy Group"   Sesioni i II – Eficenca ne prodhimin dhe konsumin e energjisie dhe roli rrgullator–me moderator Z. Gabor Szerenei, Kryetar i ERRA-s. Prezantimet e sesionit te II:                             Engjell Zeqo "KESh" Josef Hejsek "CEZ Shperndarje" Price Waterhouse Coopers David Coen "NARUC" Marija S.Velkovski "TAP"   Sesioni i III – Kuadri Rregullator ne sektorin e energjise ne Shqiperi -me moderator Zj. Entela Shehaj–Komisionere ne ERE. Prezantimet e sesionit te III:                                 Zija Kamberi "AEAI Inc." Besim Islami - Energy Consultant Shkelqim Bozgo - Komisioner ERE William Robb - Konsulent Abaz Aliko - Komisioner ERE Brahim Nouicer "Algerian Energy Regulator"   Sesioni i IV – Standartet e sherbimit te furnizimit me energji elektrike dhe mbrojtja e konsumatorit - me moderator Z. Aleksander Ortis,Kryetar i Autoritetit Rregullator te Italise. Prezantimet e sesionit te IV:                         Eduard Elezi - Drejtor ERE Ilda Bozo - MPÇSociale Entela Sheha - Komisonere ERE Lavdie Konjari - Shef sektori ERE
Ne mbyllje te Konferences,pasi u evidentua eksperienca 15- vjecare e Entit Rregullator dhe arritjet eketij institucioni ne zhvillimin e sektorit te energjise elektrike, u theksua se ecja perpara e reformave ne kete sektor vendos sfida te reja ne sigurimin dhe permiresimin e cilesise se sherbimit te furnizimit me energji elektrike te konsumatoreve si dhe ne plotesimin e kuadrit rregullator i cili do te ndihmoje zhvillimin dhe transformimin e vazhdueshem te ketij sektori nepermjet funksionimit eficent te tregut te energjise elektrike dhe zhvillimit te konkurrences ne kete sektor. Gjithashtu si nje detyre paresore perpara ERE-se, shtrohet krijimi i kuadrit rregullator për zhvillimin dhe rregullimin e sektorit të gazit natyror në Republikën e Shqipërisë, për të mundësuar një treg konkurrues dhe të integruar me tregjet rajonale dhe europiane dhe terheqjen e investimeve ne kete sektor.

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese