Mbi viziten e ERE-s ne HEC-in e Fierzes ne date 18 Qershor 2010

 
  Prej disa vitesh ERE ka ndjekur praktiken e njohjes se stafit te saj me objektet me te rendesishme te licensuarve ne sektorin e energjise elektrike.  Ne kete kuader ne date 18 Qershor 2010 u organizua nje vizite nga Enti Rregullator i Energjise ne HEC-in e Fierzes per tu njohur me nga afer  mbi ecurine e punes ne kete objekt, sidomos ne lidhje me efektivitetin e invetimeve te kryera ne vitet e fundit per reabilitmin e pajisjejeve elektro-mekanike te ketij centrali.  Ne kete vizite moren pjese Bordi i ERE-s dhe stafi teknik i saj.  Gjate vizites ne central ata u priten nga Drejtori i ketij HEC Z. Rame Halili dhe kryeinxhinjeri, te cilet i informuan lidhur me operimin e HEC Fierze sidomos gjate periudhes se muajve te pare te vitit 2010, ku prurjet ne lumin Drin ishin shume te larta, si dhe me situaten aktuale hidroenergjike ne kete HEC.  Ata gjithashtu bene nje panorame te te gjitha investimeve qe ishin realizuar ne central perpara vitit 2010 te cilat kishin bere te mundur operimin e kater agregateve pa nderpreje gjate te gjithe periudhes se punes central, duke treguar efikasitetin e ketyre investimeve.  Grupi i perfaeqesuesve te ERE-s vizitoi edhe sallen e komandes, pervec asaj te turbinave, dhe u njoh me disa prej procedurave dhe menyren e komandimit te agregateve si dhe te bashkepunimit te centralit me Qendren Kombetare Dispecer.  Nga ana e drejtueseve te HEC-it Fierze u ngrit si shqetesim per nje zgjidhje me te mire per evadimin e prurjeve te medha vecanerisht nevoja per investime ne uren prane centralit ne momentet e shkarkimit te plotave te medha qe ky HEC u detyrua te beje gjate muajve te pare te vitit 2010.  Perfaqesuesit e ERE-s shprehen vleresimin e tyre per punen e mire te bere ne menaxhimin me eficience dhe efikasitet te rezerves ujore ne rezervuarin e liqenit te Fierzes ne vecanti, dhe te te gjithe kaskades se Drinit ne pergjithesi, e demonstruar kjo me nje prodhim rekord gjate 5 mujave te pare te ketij viti.  Nga ana tjeter ERE i garantoi drejtuesit e ketij HEC se nga ana e ERE-s do te shqyrtohet me kompetence dhe korrektese cdo investim i nevojshem qe do te propozohet nga ana e KESH per vitet ne vazhdim, sidomos lidhur me sigurine e digave, duke reflektuar kostot e ketyre investimeve eventuale ne tarifat e gjenerimit sipas metodologjive perkatese.
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese