Mbi takimin mes Komisionit të Konkurrencës dhe Bordit Drejtues të ERE-s mbi çështje të liberalizimit dhe konkurrencës në sektorin e energjisë elektrike dhe gazit

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese