Miratohet Kontrata e furnizimit me energji elektrike dhe Rregullorja per kushtet e cilesise se sherbimit

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese