Njoftim per Mbledhje Bordi date 07.12.2011

 

Në zbatim të nenit 7 të Ligjit Nr.9072, datë 22.05.2003, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; nenit 9 të Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Brendshëm të Entit Rregullator të Energjisë të miratuar me vendimin Nr. 141, datë 24.12.2008 dhe nenit 14 të Rregullave të Praktikës dhe Proçedurave të ERE-s, ju njoftoj se ditën e Mërkurë datë 07.12.2011, ora 12.30, zhvillohet mbledhja e Bordit të Komisionerëve sipas këtij rendi dite:  

1.      Lidhur me miratimin e Planit të Investimeve për periudhën e Tretë Rregullatore (2012 – 2014) të KESH sh.a,

2.      Lidhur me miratimin e Planit të Investimeve të OST sh.a për periudhën e Tretë Rregullatore (2012 – 2014),

3.      Lidhur me miratimin e Planit të Investimeve për periudhën e Tretë Rregullatore (2012 – 2014) të ÇEZ Shpërndarje sh.a,

4.      Për llogaritjen e Tarifave të Prodhimit dhe Shërbimeve të Furnizimit me Shumicë, Transferimit, Shpërndarjes, Furnizimit me pakicë dhe të Çmimeve të energjisë elektrike për konsumatorët tariforë për periudhën e Tretë Rregullatore (2012 – 2014).

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese