Njoftim per kontraten e furnizimit me energji elektrike ndermjet konsumatoreve tarifor dhe Kompanise qe kryen aktivitetin e furnizimit me energji elektrike

 
Enti Rregullator i Energjise ka detyrimin ligjor  te miratoje kontraten e furnizimit me energji elektrike ndermjet konsumatoreve tarifor dhe Kompanise qe kryen aktivitetin e furnizimit me energji elektrike. Per kete ne daten 11.02.2011, ora 10:00 , prane ERE-es do te zhvillohet nje takim me perfaqesuesit e paleve te interesuara, qe kane depozituar prane ERE-es komentet dhe verejtjet e tyre , per te cilat propozojne te konsiderohen ne permbajtjen e kontrates. Per te realizuar  nje proces publik, transparent dhe gjithperfshires takimi do te jete i hapur ku do te mirpritet cdo koment dhe sugjerim nga pjesmarresit . 
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese